1602

Preinscripció i matriculació a la llar d'infants

Aquest tràmit permet iniciar el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes de 0 a 3 anys a la Llar d'Infants Municipal

En tots els casos cal aportar: Documents 1, 2 i 3.
Segons el cas, cal aportar els documents indicats a continuació:

 • - Si es vol al·legar la proximitat del domicili familiar al centre escolar i al document d'identitat apareix un domicili diferent: Documents 4 o 5 o 6.
   
 • - Si es vol al·legar la proximitat del domicili laboral al centre escolar: Document 7.
   
 • - Si es vol al·legar condició de família nombrosa o monoparental: Document 8.
   
 • - Si es vol optar a la puntuació per renda familiar: Document 9.
   
 • - Si es vol al·legar condició de discapacitat de l'infant, pare, mare, tutors o germans: Document 10.
   
 • - Si es vol al·legar malaltia crònica de l'alumne/a del sistema digestiu, endocrí o metabòlic : Document 11.

Qui el pot demanar?
El pare, la mare o tutor/a de l'infant. La sol·licitud també la pot presentar una altra persona, degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Segons el calendari anual de preinscripcions i matriculacions al municipi. Les dates a tenir en compte són:

 • Presentació sol·licituds
 • Publicació del llistat de preinscrits amb els barems corresponents
 • Termini de reclamació.
 • Publicació

Termini sol·licitud: El que es determina pel calendari anual de preinscripció i matriculació.

Quan es dóna resposta?
El termini de resolució és el que determina el calendari anual de preinscripció i matriculació al municipi per a les escoles bressol.
Cost

Segons tarifa

Mitjans de pagament:Transferència bancària, ingrés bancari o pagament en caixer

Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Original i fotocòpia del llibre de família, partida de naixement o altres documents relatius a la filiació on es pugui comprovar el nom i data de naixement de l'infant i la relació amb el pare, la mare, o la tutoria.

3. Documents d'identificació o filiació d'alumnes estrangers poden acreditar-se amb els documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen, traduïts si és el cas.

4. Targeta Sanitària Individual (TIS) de l'alumne.

5. Volant de convivència de l'alumne amb la persona sol·licitant i el resguard de la renovació del DNI amb la nova adreça, en el cas de les persones de nacionalitat espanyola. En el moment de la matriculació s'haurà de presentar el DNI renovat amb la nova adreça.

6. Volant de convivència i el document amb registre d'entrada de la comunicació del canvi de domicili a la Delegació de Govern, en el cas de les persones estrangeres no comunitàries.

7. Volant de convivència i document identificatiu del seu país en el cas de persones de països comunitaris.

8. Fotocòpia del contracte laboral, full de salari o certificat de l'empresa.

9. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

10. Certificat actualitzat del Departament de Benestar Social i Família, calculat en funció dels fills/es a càrrec de la persona perceptora.

11. Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya o de l'ICAM (Institut Català d'Avaluacions Mèdiques) o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas s'ha d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

12. Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent.


Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-04-2018 12:31