Informació econòmica i pressupostària


Pressupost municipal

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada per l'Equip de Govern, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.

En aquest apartat podeu consultar la informació relativa a l'execució pressupostària de l'Ajuntament

Pressupost 2021

Primer trimestre 2021

Presupost 2020

Tercer trimestre. De l'1 de gener de 2020 a 31 de setembre de 2020

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2020 a 31 de juny de 2020

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de març de 2020

 

Pressupost 2019

Tercer trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de setembre de 2019

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de juny de 2019

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2019 a 31 de març de 2019

 

Pressupost 2018

Bases d'execució del pressupost general

Quart trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018

Tercer trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 30 de setembre de 2018

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 31 de juny de 2018

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2018 a 31 de març de 2018

 


Pressupost 2017

Quart trimestre. De l '1 de gener al 31 de desembre

Tercer trimestre. De l '1 de gener de 2017 a 30 de setembre de 2017

Segon trimestre. De l'1 de gener de 2017 a 30 de juny de 2017

Primer trimestre. De l'1 de gener de 2017 a 31 de març de 2017

Bases d'execució del pressupost general

Període mig de pagament

En el marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, que inclou el control del deute comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic, s'han establert uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques que mesuren el termini de pagament als proveïdors.

Es calculen i publiquen mensualment les dades del període mitjà de pagament en compliment del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.

2021

2020-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2021. Resum

2021-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2021. Detall de l'entitat

2020

2020-4T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Resum

2020-4T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Detall de l'entitat

2020-3T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Resum

2020-3T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Detall de l'entitat

2020-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2020. Resum

2020-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2020. Detall de l'entitat

2020-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Resum

2020-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2020. Detall de l'entitat
 

2019

2019-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2019. Resum

2019-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2019. Detall de l'entitat

2019-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2019. Resum

2019-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2019. Detall de l'entitat

2019-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2019. Resum

2019-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2019. Detall de l'entitat

2019-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2019. Resum

2019-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2019. Detall de l'entitat

 

2018

2018-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2018. Resum

2018-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2018. Detall de l'entitat

2018-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2018. Resum

2018-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2018. Detall de l'entitat

2018-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2018. Resum

2018-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2018. Detall de l'entitat

2018-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2018. Resum

2018-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2018. Detall de l'entitat

2017

2017-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2017. Resum

2017-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2017. Detall de l'entitat

2017-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2017. Resum

2017-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2017. Detall de l'entitat

2017-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2017. Resum

2017-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2017. Detall de l'entitat

2017-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2017. Resum

2017-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2017. Detall de l'entitat


2016

2016-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2016. Resum

2016-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2016. Detall de l'entitat

2016-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2016. Resum

2016-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2016. Resum

2016-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2016. Detall de l'entitat

2016-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2016. Resum

2016-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2016. Detall de l'entitat


2015

2015-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2015. Resum

2015-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre 2015. Detall de l'entitat

2015-3T. Periode Mig de Pagament.Tercer trimestre 2015. Resum

2015-3T. Periode Mig de Pagament. Tercer trimestre 2015. Detall de l'entitat

2015-2T. Periode Mig de Pagament. Segon trimestre 2015. Resum

2015-2T. Periode mig de pagament. Segon trimestre 2015. Detall de l'entitat

2015-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2015. Resum

2015-1T. Periode Mig de Pagament. Primer trimestre 2015. Detall de l'entitat


2014

2014-4T. Periode Mig de Pagament. Quart trimestre. Detall de l'entitat

2014-4T. Periode Mig de pagament. Quart trimestre 2014. Resum

2014-3T. Periode mig de pagament. Tercer trimestre de 2014

2014-3T. Periode mig de pagament. Tercer trimestre 2014. Detall de l'entitat

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-06-2021 10:05