Ple municipal


Ple municipal

El ple és un òrgan col·legiat necessari de l’organització municipal que, sota la presidència de l’alcalde/alcaldessa, està integrat per tots els regidors i regidores. 

Les competències del ple s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril , Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL) i demés normes jurídiques que el desenvolupen, esmenen o modifiquen.

El ple municipal està integrat per tots els regidors i regidores i és presidit per l’alcalde.

Les classes de sessions plenàries es regulen a l’article 46 de la LRBRL, en principi aquestes poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent.

El ple municipal es reuneix de forma ordinària el darrer dijous de cada mes.

Junta de portaveus

Òrgan de suport del Ple. Integrada pels portaveus dels diversos grups polítics. Té com a tasca principal debatre sobre l’ordre del dia del Ple.

Composició:

Alcalde-president: Jordi Bou i Compte

1 Junts pel Papiol:  Titular: Òscar Alujas i Mateo, Suplent: Olga Meca i Torrent

1 PDeCAT  Titular: Jordi Medina i Beya,  Suplent: Montse Garcés i Gòmez

1 ERC Titular:Albert Querol i Lacarte, Suplent: Adrià Rius i Pla

1 Sumem pel Papiol Salvador Auberni i Serra

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-01-2019 11:32