Ple municipal


El formen tots els regidors i regidores (11) escollits pels papiolencs i papiolenques a les eleccions municipals i és l'òrgan màxim de representació política del poble. El presideix l'alcalde o l'alcaldessa. Entre les seves funcions, destaca, per exemple, l'aprovació les ordenances i els pressupostos municipals o el control i la fiscalització dels òrgans de govern. 

Les seves competències s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

El ple es reuneix en sesssions ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent (art. 46 de la LRBRL).

Per al mandat 2019-2023, s'ha establert que el Ple de l’Ajuntament del Papiol es reunirà en sessió ordinària sis cops l’any.

Les sessions es convocaran bimensualment i tindran lloc el darrer dijous hàbil dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre (a partir de setembre de 2019). A banda, el Ple també es pot reunir en sessions extraordinàries.

 

Calendari de sessions

 


12 .12
2019
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-11-2019 12:02