Ple municipal


El formen tots els regidors i regidores (11) escollits pels papiolencs i papiolenques a les eleccions municipals i és l'òrgan màxim de representació política del poble. El presideix l'alcalde o l'alcaldessa. Entre les seves funcions, destaca, per exemple, l'aprovació les ordenances i els pressupostos municipals o el control i la fiscalització dels òrgans de govern. 

Les seves competències s’estableixen a l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

El ple es reuneix en sesssions ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent (art. 46 de la LRBRL).

Per al mandat 2023-2027, s'ha establert que el Ple de l’Ajuntament del Papiol es reunirà en sessió ordinària sis cops l’any.

Les sessions es convocaran bimensualment i tindran lloc el darrer dijous hàbil dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre (a partir de setembre de 2023). A banda, el Ple també es pot reunir en sessions extraordinàries.

Calendari de sessions 2024. Ordres del dia

Previsió de calendari de les sessions ordinàries del Ple Municipal previst per al 2024

 • 29 de febrer de 2024
 • 25 d'abril de 2024
 • 27 de juny de 2024
 • 26 de setembre de 2024
 • 28 de novembre de 2024

Com seguir les sessions del Ple

Presencialment
        Està obert a la ciutadania. Al final de la sessió, hi ha un torn de precs i preguntes per donar veu al públic.

Telemàticament
        A través del canal de YouTube de l'Ajuntament .

En diferit
        A través portal de Videoactes

Competències del ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 • L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 • Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 • Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost .llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada sigui superior a quatre anys, i els plurianuals de menor durada sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i la quantia assenyalada.
 • Les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes de concessió d'obres públiques i de col•laboració entre el sector públic i el sector privat, de qualsevol quantia i durada.
 • L'adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació, quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, l'import de tres milions d'euros.
 • L'adquisició de béns immobles, mobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, l'import de tres milions d'euros.
 • L'alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, l'import de tres milions d'euros.
 • L'alienació dels béns declarats de valor històric o artístic.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
 • Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • La votació sobre la moció de censura a l'alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada per aquest mateix, tot el qual es regeix pel que disposa la legislació electoral general.
 • Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-02-2024 11:46