Indicadors InfoParticipa


Infoparticipa és un mètode per avaluar el grau de transparència d'un ajuntament. La determinació dels indicadors i l'avaluació no la realitza el mateix consistori  sinó els impulsors del projecte Infopaticipa, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

A continuació trobareu els indicadors que es fan servir. A sota de cada parametre trobareu l'enllaç a la informació de cada pregunta

1.- Transparència de la Corporació

 1.1.- Qui són les i els representants polítics?

Indicador 1. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

Indicador 2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

Indicador 3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Indicador 4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?

Indicador 5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Indicador 6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?

Indicador 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)?

Indicador 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?

Indicador 9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa?

Indicador 10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

Indicador 11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? 

1.2. Com es gestionen els recursos col•lectius?

Indicador 12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Indicador 13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

Indicador 14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?

Indicador 15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?

Indicador 16. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?

Indicador 17. Es publiquen les actes del Ple Municipal?

Indicador 18. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple?

Indicador 19. Es publiquen els decrets i/o les resolucions d'Alcaldía?

Indicador 20. Es publica el Pla de Govern (PAM), o el Pla estratègic?

Indicador 21. Es publica la normativa municipal?

Indicador 22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució?

 1.3. Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

Indicador 23. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

Indicador 24. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

Indicador 25. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?

Indicador 26. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

Indicador 27. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?

Indicador 28. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum?

Indicador 29. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

Indicador 30. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

Indicador 31. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

Indicador 32. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

Indicador 33. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

Indicador 34. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?

Indicador 35. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits

 

2. Informació per a la participació

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi o el territori i la gestió dels recursos col•lectius?

Indicador 36. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?

Indicador 37. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

Indicador 38. Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple?

Indicador 39. Es dona informació sobre la història del municipi?

Indicador 40. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

Indicador 41. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

Indicador 42. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució?

Indicador 43. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

 

2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

Indicador 44. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Indicador 45. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Indicador 46. S’ofereixen al web l'execució de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Indicador 47. S’ofereixen al web informació sobre altres mecanismes o ens de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials?

Indicador 48. S’ofereix al web les Cartes de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?

Indicador 49. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Indicador 50. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?

Indicador 51. Es facilita el dret d’accés a la informació pública?

Indicador 52. S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol•licituds de dret d'accés?

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19-12-2023 14:05