Indicadors InfoParticipa


Infoparticipa és un mètode per avaluar el grau de transparència d'un ajuntament. La determinació dels indicadors i l'avaluació no la realitza el mateix consistori  sinó els impulsors del projecte Infopaticipa, el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

A continuació trobareu els indicadors que es fan servir. A sota de cada parametre trobareu l'enllaç a la informació de cada pregunta

1.- Transparència de la Corporació

 1.1.- Qui són les i els representants polítics?

Indicador 1. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?

Indicador 2. Es dona informació bàsica sobre l’alcalde o l’alcaldessa: biografia i/o currículum?

Indicador 3. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?

Indicador 4. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?

Indicador 5. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

Indicador 6. Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

Indicador 7. Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en cas que no es percebi cap remuneració, s’explicitarà amb claredat)

Indicador 8. Es publiquen les declaracions d’activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?

Indicador 9. Es publica l’agenda institucional de l’alcalde o alcaldessa?

Indicador 10. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?

Indicador 11. Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l’oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)

1.2. Com es gestionen els recursos col•lectius?

Indicador 12. Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?

Indicador 13. Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d’aquests òrgans de govern?

Indicador 14. Es publica l’organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?

Indicador 15. Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?

Indicador 16. Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?

Indicador 17. Es publiquen les actes del Ple Municipal?

Indicador 18. Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan la Junta de Govern actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis de menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la Junta de Govern)

Indicador 19. Es publica el Pla de Govern?

Indicador 20. Es publica la normativa municipal?

Indicador 21. Es publica la normativa urbanística?

Indicador 22. Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució?

 1.3. Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

Indicador 23. Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l’any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d’existir?

Indicador 24. Es publica informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’any en curs?

Indicador 25. Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades?

Indicador 26. Es publica informació sobre el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d’endeutament?

Indicador 27. Es publica la liquidació dels pressupostos d’exercicis anteriors i/o el compte general?

Indicador 28. Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?

Indicador 29. Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum?

Indicador 30. Es publica l’oferta de treball de l’ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats?

Indicador 31. Es publica l’inventari general del patrimoni de l’ajuntament?

Indicador 32. Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?

Indicador 33. Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?

Indicador 34. Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions?

Indicador 35. Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se’n derivin, si és el cas?

Indicador 36. Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits

 

2. Informació per a la participació

2.1. Quina informació proporcionen sobre el municipi o el territori i la gestió dels recursos col•lectius?

Indicador 37. Es publiquen notícies sobre les actuacions del dia a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?

Indicador 38. Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern?

Indicador 39. Es pública informació periodística sobre el desenvolupament del ple, en format crònica?

Indicador 40. Es dona informació sobre la història del municipi?

Indicador 41. Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?

Indicador 42. S’ofereix al web una agenda d’activitats municipals i ciutadanes?

Indicador 43. Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Institució?

 

2.2. Quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana?

Indicador 44. Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?

Indicador 45. S’ofereix al web el directori d’entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d’interès, si és el cas?

Indicador 46. S’ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Indicador 47. S’ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d’interès local?

Indicador 48. S’ofereix al web les Cartes de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?

Indicador 49. Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?

Indicador 50. Es proporcionen al web els resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?

Indicador 51. Es facilita el dret d’accés a la informació pública?

Indicador 52. S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses referides a les sol•licituds de dret d'accés?

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-03-2022 14:24