Alcaldia, hisenda, territori, administració i seguretat ciutadana


 

ÀREA D’ALCALDIA, HISENDA, TERRITORI, ADMINISTRACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA

COMPETÈNCIA

MATÈRIES

DIRECCIÓ SUPERIOR

 • Les atribucions legals que corresponen com a cap superior de l’organització municipal, la direcció del Govern municipal i la coordinació superior de les competències delegades.
 • La interpretació i aplicació d’aquest Decret.

REPRESENTACIÓ

 

 • La representació legal i institucional de l’Ajuntament i les relacions amb d’altres administracions públiques.
 • La pertinència (en representació de l’Ajuntament) a òrgans de govern i/o participació d’altres organismes públics i/o privats de caràcter extern, per atribució directa al càrrec d’alcade/ssa i/o per designació expressa.

ORGANITZACIÓ

 • Organització política i administrativa i dels serveis públics municipals.
 • Contractació administrativa.
 • Inspecció dels serveis i altres qüestions de caràcter organitzatiu.
 • Selecció, nomenament, presa de possessió i cessament de personal funcionari i eventual.
 • Selecció, contractació i extinció contractual de personal laboral.
 • Premis i sancions del personal al servei de l’Ajuntament.
 • Adscripcions i remocions del personal als llocs de treball, d’acord amb el que legalment correspongui.
 • Efectuar l’assignació individualitzada del complement de productivitat, així com de les gratificacions al personal municipal, d’acord amb els criteris fixats, si s’escau, pel Ple.
 • Resolució definitiva de tot tipus de permisos i llicències, segons el que estableixi el conveni, la llei o el reglament d’aplicació.
 • Aplicar el règim de jornada de treball i horaris i determinar-lo en el supòsit que no estigui previst en la relació de llocs de treball, convenis o acords vigents.
 • Aprovació d’instruccions o circulars relatives al personal que no tinguin el caràcter d’ordenança o reglament.
 • Reconeixement del temps de servei a efectes d’antiguitat.
 • Execució d’ordres judicials de retenció de sou o retribucions del personal.
 • Qualsevol altra atribució legal en matèria de recursos humans, no reservada expressament al Ple o a la Junta de Govern Local i que no hagi estat objecte de delegació en aquest Decret.

PLANS I PROGRAMES

 • Seguiment econòmic dels serveis municipals.
 • Pla Estratègic pel Papiol.
 • Programa de Govern municipal

HISENDA I FINANCES

 • Pressupostos municipals.
 • Impostos, taxes, preus públics, contribucions especials, preus privats i altres ingressos.
 • Pla d’inversions.
 • Operacions de crèdit.
 • Coordinació econòmic-financera amb altres ens públics i serveis delegats.
 • Padrons tributaris.

ADMINISTRACIÓ

 • Coordinació entre el Govern i l’Administració municipal.
 • Àrea (admva.) de Serveis de Direcció Institucional (ADI).
 • Àrea (admva.) de Servies Generals i Econòmics (AGE).
 • La direcció política del protocol municipal.
 • La qualitat dels serveis municipals al ciutadà/na.
 • Relacions ciutadanes i Oficina d’Atenció al Ciutadà.
 • Padró municipal d’habitants.
 • Processos electorals

RÈGIM INTERIOR

 • Reclamacions patrimonials.
 • Accions judicials.
 • Altres matèries de règim interior.

TERRITORI I URBANISME

 

 • Planejament territorial metropolità.
 • Pla General Metropolità.
 • Infraestructures i planejament territorial.
 • Planejament general i planejament derivat.
 • Instruments de gestió i execució del planejament urbanístic i/o territorial (estudis de detall, projectes d’urbanització, de reparcel·lació, de compensació, o altres).
 • Llicències, autoritzacions i comunicacions urbanístiques.
 • Representació de l’Ajuntament en les entitats urbanístiques col·laboradores.

SEGURETAT CIUTADANA

 • Policia Local.
 • Coordinació amb altres cossos de Policia.
 • Prevenció del delicte.
 • Protecció de béns i persones.
 • Seguretat vial.
 • Altres matèries de seguretat ciutadana.

PATRIMONI MUNICIPAL

 • Patrimoni municipal mobiliari i immobiliari.
 • Patrimoni municipal del sòl.
 • Expropiacions i adquisicions d’immobles.
 • Us dels béns de domini públic.
 • Inventari dels edificis o d’espais d’interès històric, artístic o arquitectònic del terme municipal.
 • Altres aspectes dels béns municipals.

AGRICULTURA

 • Agricultura.
 • Pagesia.

ALTRES COMPETÈNCIES

 • Correspon a l’Alcaldia qualsevol altra competència o atribució no assignada o delegada en una altra àrea.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-12-2023 10:46