Educació, infància, cultura, serveis socials, habitatge, cooperació i turisme


 

ÀREA D’EDUCACIÓ, INFÀNCIA, CULTURA, SERVEIS SOCIALS, HABITATGE, COOPERAC. I TURISME

COMPETÈNCIA

MATÈRIES

REPRESENTACIÓ

 

 • La representació d’aquest Ajuntament en òrgans de govern i/o participació pertanyents a organismes públics i/o privats externs, els qual tinguin relació amb les matèries assumides per delegació, sempre i quan s’hagi efectuat de forma expressa una designació a tal efecte.

HABITATGE

 • Fomentar la construcció d’habitatges protegits i/o de promoció pública.
 • Intervenció de l’Ajuntament en els problemes estructurals del parc d’habitatges: aluminosis, carbonatació, balcons, etc.
 • Intervenció en representació de l’Ajuntament en actes procediments d’expropiació promoguts per altres Administracions públiques en substitució de l’Alcalde.
 • Relacions amb els Departaments i Organismes de la Generalitat de Catalunya amb competències en política territorial, infraestructures, medi ambient i obres públiques en substitució de l’Alcalde.
 • Nomenclatura de carrers i numeració d’edificis i solars.
 • Expropiacions i adquisicions d’immobles.
 • Recuperació memòria històrica.

PARCS I JARDINS

 • Arbrat urbà.
 • Neteja i manteniment de les places, parcs i zones enjardinades (no inclou àrees lliures, talussos, etc.)
 • Implantació de vivers (compartit amb Medi Ambient).
 • Mobiliari en general de parcs.
 • Sistemes de reg.

EDUCACIÓ I INFÀNCIA

 • Educació. Centres Escolars. Llar d’Infants. Consell Escolar municipal. Relacions amb el Departament amb competència en matèria d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i altres entitats públiques.
 • La relació amb els responsables i representants de les llars d’infants i centre d’educació infantil.
 • Representar l’Ajuntament als consells escolars.
 • Manteniment dels edificis escolars de Primària i Educació Infantil.
 • Cooperació amb les AMPAS.
 • Educació d’Adults.
 • Transport escolar.
 • Subvenció de material i activitats.
 • Relacions amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, Diputació, Consell Comarcal, etc.
 • Gabinet psicopedagògic.
 • Planificació municipal de les necessitats escolars futures.
 • Control de l’escolarització de les etapes obligatòries.
 • Programa d’Educació per a la Salut.
 • Escola de Música.
 • Gestió i dinamització del servei del Punt.

CULTURA

 • Promoció i difusió de la cultura i les relacions amb els departaments competents en questa matèria de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o altres entitats públiques.
 • Projectes, campanyes i programes d’actuació d’actes públics de caràcter cultural i/o dins de l’àmbit del patrimoni històric.
 • Biblioteca i arxiu històric.
 • Normalització lingüística.
 • Incentivar l’activitat cultural dels ciutadans.
 • Divulgar i protegir la tradició cultural del poble.
 • Premi d’Investigació Local i concursos.
 • Cinema, teatre, música i altres manifestacions culturals.
 • Administració de les instal·lacions adscrites a l’àrea (Sales municipals, Biblioteca i Espai d’Entitats i altres espais).
 • Patrimoni històric del Papiol.
 • La gestió, custòdia, conservació i divulgació del patrimoni mitjançant exposicions, publicacions, activitats escolars o altres formes de difusió.

TURISME

 • Promoció del Turisme.
 • Promoció d’itineraris turístics.
 • Punt d’Informació Turístic.
 • Promoció d’edificis i espais d’interès històric.

SERVEIS SOCIALS

 • Benestar social i atenció a la família.
 • Polítiques de protecció social a la tercera edat.
 • Protecció a la infància.
 • Inserció laboral i social dels discapacitats físics i psíquics.
 • Reinserció de drogodependents, expresoners, ludòpates, etc.
 • Prevenció de la delinqüència.
 • Assistència primària a les famílies necessitades.
 • Pla de supressió de barreres arquitectòniques.
 • Centre de dia i casals de gent gran.
 • Tramitació i gestió dels passis de transport per a les persones disminuïdes, pensionistes i jubilats.
 • Tramitació de les targetes d’aparcament per a persones amb disminució.
 • La coordinació, gestió i resolució de qualsevol document administratiu necessari per a l’execució dels programes en matèria d’assistència primària, atenció a la infància, a la tercera edat, drogodependències i sectors d’alt risc.

IMMIGRACIÓ I COOPERACIÓ

 • Polítiques en matèria d’immigració i inserció social.
 • Acolliment de nouvinguts.
 • Cooperació internacional.
 • Fons Català de Cooperació.
 • Ajudes al Tercer Món.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-12-2023 10:51