Esports, obres, serveis urbans, protecció civil, llicencies i mobilitat


 

ÀREA D’ESPORTS, OBRES, SERVEIS URBANS, PROTECCIÓ CIVIL, LLICENCIES I MOBILITAT

COMPETÈNCIA

MATÈRIES

REPRESENTACIÓ

 • La representació d’aquest Ajuntament en òrgans de govern i/o participació pertanyents a organismes públics i/o privats externs, els qual tinguin relació amb les matèries assumides per delegació, sempre i quan s’hagi efectuat de forma expressa una designació a tal efecte.

PRÀCTICA DE L’ESPORT

 • Programació i direcció política de les activitats esportives de promoció municipal.
 • Gestió i manteniment de les instal·lacions adscrites a l’àrea.
 • Col·laboració tècnica i econòmica amb les entitats esportives del municipi.
 • Fomentar la creació de clubs i entitats.
 • Fomentar la participació ciutadana en l’activitat esportiva.
 • Programació d’inversions.
 • Programes de formació del personal de l’àrea.
 • Esports. Educació Física. Relacions amb les entitats esportives, federacions i Direcció General d’ l’Esport.
 • Gestionar, executar i coordinar programes i activitats esportives que fomentin i encaminin a la millora de la pràctica de l’esport.
 • Promoure l’esport de lleure i l’activitat física de forma individual o organitzada en els diferents sectors de la població i amb el màxim d’alternatives.
 • Donar suport a les entitats esportives del municipi.
 • Vetllar i mantenir en bon estat de funcionament les instal·lacions esportives del municipi.
 • OBRES I SERVEIS
 • Manteniment i conservació de vies públiques i serveis urbans.
 • Enllumenat públic.
 • Clavegueram.
 • Manteniment d’instal·lacions municipals.
 • Obres promogudes per l’Ajuntament.
 • Mobiliari urbà.
 • Estat de línies elèctriques, telefòniques, gas, etc.
 • Neteja viària i d’espais públics.
 • Recollida i eliminació de residus.
 • Serveis de correus, cabines telefòniques, etc.
 • Servei de recollida d’escombraries, vidre, paper, piles, mobles, materials d’enderroc, etc.
 • Neteja de les vies públiques i passos de vianants.
 • Brigada municipal.
 • Projectes i la seva execució amb referència a la conservació i pavimentació de vies públiques, enllumenat i xarxa de clavegueram, i en general, qualsevol mena d’obres i de reforma a les vies públiques.

SERVEIS URBANS

 • Seguiment dels serveis públics de neteja viària i recollida d’escombraries.
 • Conservació dels edificis municipals i zones verdes.
 • Ornamentació del municipi.
 • Subministraments del servei d’aigua, electricitat, gas, telefonia i altres serveis comunitaris.

CONTROL URBANÍSTIC

 • Aprovació/denegació de llicències d’obres menors (pròrrogues, devolucions de garanties d’obres menors particulars, canvis de titularitat de llicències d’obres menors i arxiu d’expedients caducats d’obres menors.
 • L'atorgament o denegació de l'assabentat en les obres subjectes a règim de comunicació.
 • Disciplina urbanística. Actes administratius constitutius dels expedients d’ordres d’execució i protecció de la legalitat urbanística, en els casos d’obres menors.
 • Seguiment d’expedients d’infracció urbanística.
 • Seguiment de l’execució de les obres d’urbanització d’iniciativa privada, incloent-hi les efectuades per companyies subministradores (elèctric, telèfon, gas, etc.).
 • Mesures de seguretat a les obres privades.

PROTECCIÓ CIVIL

 • Direcció superior i organització dels serveis de Protecció Civil.
 • Implantació dels plans d’emergència.
 • Formació de grups operatius.
 • Equips d’auxili.
 • Campanyes de divulgació.
 • Sistemes d’avís o alertes per emergències o urgències.
 • Plans especials: transport de mercaderies perilloses, incendis forestals, risc químic, etc.
 • Organització del voluntariat de Protecció Civil.
 • Plans d’autoprotecció dels barris perifèrics i polígons.
 • Cursos de formació en protecció civil.

ÚS VIA PÚBLICA I BENS

 • Permisos i/o autoritzacions a favor tercers referides a l’ús i/o a l’aprofitament comú d’edificis i instal·lacions (béns de domini públic municipal).
 • Altres permisos i/o autoritzacions a favor tercers referides a l’ús i/o a l’aprofitament comú de vies i espais públics (béns de domini públic municipal).

MOBILITAT I TRANSPORT

 • Estudis i plans de mobilitat urbana.
 • Transport públic municipal.
 • Altres transports públics.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-12-2023 11:09