Joventut, comunicació, medi ambient, comerç i promoció econòmica


 

ÀREA DE JOVENTUT, COMUNICACIÓ, MEDI AMBIENT, COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMPETÈNCIA

MATÈRIES

REPRESENTACIÓ

 • La representació d’aquest Ajuntament en òrgans de govern i/o participació pertanyents a organismes públics i/o privats externs, els qual tinguin relació amb les matèries assumides per delegació, sempre i quan s’hagi efectuat de forma expressa una designació a tal efecte.

JOVENTUT

 • Joventut. Promoció de la joventut. Aprofitament del temps lliure. Propostes relatives a la creació de serveis municipals per a la joventut.
 • Plans de joventut i programa d’activitats per a la joventut.
 • Cooperació amb entitats juvenils.
 • Foment de l’associacionisme juvenil.
 • Afavorir la inserció laboral dels joves.
 • Vetllar pels interessos dels joves en els programes a desenvolupar per les restants àrees.

MEDI AMBIENT

 • Intervenció ambiental. Llicències ambientals i d’activitats, autoritzacions i altres actes de control ambiental.
 • Disciplina d’activitats. Expedients sancionadors en matèria d’activitats sense llicència, o acte de control o sense ajustar-se a l’atorgat/da.
 • Control sanitari del medi ambient, contaminació atmosfèrica, proveïment d’aigua, sanejament d’aigües residuals, residus urbans i industrials, així com la incoació i, si s’escau, imposició de sancions per la infracció de les lleis sanitàries.
 • Seguiment i control de les infraestructures relacionades amb la qualitat de les aigües, de l’aire i de la gestió de residus.
 • Proposar programes d’actuació dirigits als diferents agents econòmics i socials, relacionats amb el medi ambient.
 • Manteniment i recuperació de camins i vies rurals.
 • Plans de neteja de zones verdes, masses forestals, llera del riu, torrents, etc.
 • Control de residus líquids, sòlids i gasosos. Abocadors incontrolats. Graveres.
 • Control de sorolls: vehicles, activitats industrials i recreatives (públiques o privades), etc.
 • Mesures d’estalvi energètic i racionalització del consum d’aigua.
 • Depuració d’aigües residuals.
 • Defensa de la vegetació i de la fauna autòctones.
 • Problemàtica dels animals de companyia i similars.
 • Campanyes informatives i de sensibilització.
 • Plans de reforestació.
 • Gestió i funcionament de la Deixalleria.
 • Implantació de la recollida selectiva de residus.
 • Potenciació de la innovació en la gestió del medi ambient al municipi.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • Dinamització econòmica del municipi.
 • Promoció i foment de la indústria, i els serveis.
 • Promoció d’estratègies per al foment de l’ocupació.
 • Foment del treball i l’ocupació.
 • Foment de l’autoempresa.

COMERÇ I CONSUM

 • Planificació de dinamització del comerç local.

 • Foment del comerç.
 • Divulgació i protecció dels drets dels consumidors i usuaris.
 • Gestionar la bústia del consumidor i la unitat mòbil

IMATGE I COMUNICACIÓ

 • Butlletins municipals d’informació.
 • Radiodifusió i xarxes socials.
 • Plànols guia i plafons d’informació.
 • Relacions amb els mitjans de comunicació.
 • Senyalització informativa.
 • Publicacions i edicions municipals.
 • Imatge corporativa de l’Ajuntament.

Web municipal i transparència.

NOVES TECNOLOGIES

 • Noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
 • Xarxes TIC..
 • Informàtica i sistemes d’informació.
 • Arxiu administratiu.
 • Estadística.
 • e-administració.

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-12-2023 11:00