1677

Informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa en els annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.Cal complir amb els següents requisits

  1.  Mitjançant la presentació de la sol·licitud en el registre d'aquesta Corporació i adjuntant la documentació necessària.
     
  2.  Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit, si és el cas.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Prèviament a l'inici de l'activitat i a la presentació de la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent.

Quan es dóna resposta?
El termini per resoldre la petició d'informe és de dos mesos.
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Sol·licitud d'acord amb el model normalitzat.
  2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
  3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya).
  4. Memòria tècnica en matèria d'incendis, d'acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d'interior, en format digital i en paper.
  5. En cas d'actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-10-2022 15:10