1722

Sol·licitud de títol de família monoparental

El títol de família monoparental és un títol oficial que atorga la Generalitat de Catalunya per acreditar la condició de família monoparental i atorga diversos beneficis i avantatges. S'entén per família monoparental la família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

Correspon al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el reconeixement de la condició de família monoparental i de la categoria que correspongui a aquelles famílies residents a Catalunya que reuneixin els requisits establerts, com també l'expedició i la renovació del títol que ho acredita. Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d'un carné individual per a cada una de les persones membres beneficiàries, el qual permet gaudir d'una sèrie de beneficis i d'avantatges. 

Categories de famílies monoparentals:

Categoria especial: Les famílies amb dos o més fills/es. Les famílies en les quals o bé el/la progenitor/a o bé un/a fill/a és una persona discapacitada o està incapacitat/da per treballar.

Categoria general: Les famílies que no es trobin en les situacions descrites en l'apartat anterior.Més informació:

El títol té una validesa de quatre anys, però quan el/la fill/a de més edat faci 21 anys, té una validesa biennal, menys en els supòsits següents:

 • En el cas d'acolliments simples d'una durada superior a un any: validesa d'igual durada que l'acolliment.
 • En el cas de persones estrangeres residents a Catalunya: validesa d'igual durada que el document acreditatiu de residència. Si la renovació del permís està en procés de tramitació: validesa de fins a sis mesos de durada.
 • En el cas d'acreditació d'estudis mitjançant les matrícules de l'any anterior perquè no s'ha formalitzat encara la matrícula de l'any en curs i en el cas de matrícules en les quals no consti el segell de pagament de l'entitat bancària: validesa de tres mesos.
 • En el cas que l'atorgament del títol depengui dels ingressos: validesa d’un any.
 • En el cas de títols atorgats en cas de no percebre pensió d'aliments per als fills/es: validesa de dos anys.
 • En el cas de títols atorgats en supòsits de violència: validesa de dos anys.
 • En el cas de títols atorgats en situacions de privació de llibertat, d'hospitalització o d'altres causes similars: validesa anual.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
No s'estableix.
Cost
Sense cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
S'ha de presentar la documentació original i una fotocòpia o bé una fotocòpia compulsada. Documentació general
 1. DNI/NIF del/de la progenitor/a i del/dels fill/s majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar (*).
 2. NIE, si s'escau, del/de la progenitor/a i del/dels fill/s majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 3. Llibre/s de família complet/s, o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela.
 4. Documentació específica:
  • La documentació específica que cal presentar varia segons el/els supòsit/s amb què es trobi la persona sol·licitant.
  • Targeta de residència de totes les persones membres de la unitat familiar, quan es tracti de persones residents no comunitàries.
  • Certificat de registre com a persona resident comunitària, en el cas de persones residents comunitàries.
  • Certificat de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol·licitud, en cas que hi hagi fills/es majors de 21 anys (*)
  • Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en el cas de fills/es majors de 21 anys i fins a 26 anys.
  • Certificat de defunció de l'altre/a progenitor/a, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
  • Resolució judicial del procediment de família (sentència de separació o de divorci i conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi les mesures de guarda i/o les pensions d'aliments.
  • Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat un procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments.
  • Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de la situació de violència.
  • Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.
  • Certificat de permanència en un centre d'execució penal.
  • Certificat de permanència en un centre hospitalari.
  • Declaració certificada de l'impost de la renda sobre les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d'imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills majors de 21 anys (*).
  (*) En cas d'autoritzar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les vostres dades, a una altra administració o organisme, no caldrà aportar aquesta documentació
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 16:16