1666

Alta, baixa o modificació al Padró d'habitants

Aquest tràmit permet:

 • a)   Inscriure's al padró. La inscripció s'ha de realitzar en els supòsits d'alta per canvi de residència, naixement o omissió. 
   
 • b)   Donar-se de baixa en el padró (només en el cas d'estrangers que marxen fora del país i en el cas de defunció)
   
 • c)   Sol·licitar la baixa de persones que figuren empadronades en el domicili actual del titular de l'habitatge i ja no hi resideixen.
   
 • d)   Modificació de les dades que consten al Padró Municipal per a persones empadronades al municipi que detectin alguna errada a les seves dades, actualització de dades d'estudis, canvi de nom, canvi de domicili dins del mateix municipi.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa, la persona que acrediti un interès legal i directe).
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.
 

Quan es dóna resposta?
Alta/modificació/canvi de domicili presencial: immediata.
Baixa de persones empadronades que ja no resideixen presencial/telemàtica: màxim 12 mesos.
Baixa d'un estranger que marxa a l'estranger presencial/telemàtica: immediata
Modificació de dades personals de forma presencial/telemàtica: immediata.
Cost
No té cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 • Els documents a aportar en tots els casos són: Punt 1
 • En el cas d'empadronament mitjançant un representant per discapacitat de l'interessat: Punt 2
 • En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen en un domicili diferent dels progenitors: Punt 4
 • En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen amb un sol progenitor si la custòdia no és en exclusiva: Punt 5
 • En el cas d'estrangers comunitaris: Punt 6
 • En el cas d'empadronament en un habitatge on no hi ha ningú altre residint: Punt 3.
 • En el cas d'empadronament en un habitatge on hi resideixen altres persones, a més del punt 3, veure punt 7
 • En el cas d'empadronar-se en un establiment col·lectiu: Punt 8
 • En el cas de baixa per defunció: Punt 9
 • En el cas de baixa d'estranger que marxa fora del país: Punt 10
 • En el cas d'esmena d'errades o de modificació d'alguna dada personal (nom, cognoms, nivell d'estudis): Punt 11 1. Document identificatiu en vigor de la persona interessada (DNI obligatori als majors de 14 anys, passaport o targeta de residència). Han de signar tots els majors d'edat que s'empadronin. En el cas d'empadronament de menors caldrà també el llibre de família o certificat de naixement o document identificatiu propi en vigor cas que en tingui.
 2. Document acreditatiu de la representació (acta d'acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva, certificat mèdic de la impossibilitat de desplaçament per al cas d'impediment físic)
 3. Cas d'empadronament a un habitatge on encara no hi ha ningú empadronat, algun dels documents següents acreditatius de de la propietat/dret d'ús de l'habitatge:
  - Escriptura de propietat.
  - Contracte de lloguer (i darrer rebut en el cas de contractes d'antiguetat superior a mig any)
  - Contracte de subministrament d'un servei de l'habitatge (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.). Si el titular d'aquests documents és persona diferent de l'interessat, l'ha d'acompanyar per signar la seva autorització o portar-la per escrit.
 4. Autorització expressa i per escrit dels progenitors o representants legals.
 5. Cal l'autorització de l'altre progenitor o una declaració responsable.
 6. Documentació identificativa en vigor (passaport o NIE més el certificat de registre central d'estrangers.
 7. Autorització expressa, signada presencialment davant el funcionari en el moment de fer el tràmit, d'una persona major d'edat que ja està inscrita en l'adreça on es demana la inscripció.
 8. Autorització del director del centre.
 9. Certificat literal de defunció de la persona a donar de baixa.
 10. Comprovant del bitllet de transport, si se'n disposa.
 11. Documentació acreditativa del canvi que s'ha d'efectuar (certificat literal de naixement, certificat dels estudis finalitzats.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-04-2021 14:30