1716

Alta, baixa o modificació de la Llicència de gual o contragual

Tota entrada de vehicles a través de la via pública, pel sol fet d'existir se'n faci ús o no, genera una Taxa anual d'acord amb l'Ordenança Fiscal número 11 i porta associada l'assignació d'una placa de gual numerada per impedir l'aparcament de vehicles a la seva entrada, el lliurament de la qual es regeix per l'Ordenança Fiscal número 10.

El present tràmit permet fer les gestions de la placa de gual (sol·licitud d'una placa nova o baixa de l'existent) que autoritza l'accés de vehicles des de la via pública als locals, garatges, recintes o solars.

Per poder donar de baixa una entrada de vehicles cal informe previ de Serveis Tècnics conforme la normativa urbanística permet l'eliminació de la plaça de garatge associada a l'habitatge, així com la inutilització física de l'accés, anul·lant la porta o col·locant un element que impedeixi l'entrada i restituint la vorera. La baixa comporta el lliurament de la corresponent placa, que s'ha d'entregar a l'Ajuntament.

També es pot demanar una placa nova per robatori o deteriorament de l'original. En aquest cas li serà assignat un nou número de placa i serà anul·lat l'anterior.
 Cal complir amb els següents requisits

 • 1. Que estigui donat d'alta al padró de guals i contraguals municipals.
   
 • 2. Ser titular de la llicència del gual o contragual.
   
 • 3. Estar al corrent del pagament les taxes municipals.
   
 • 4. Diposar d'informe favorable de Serveis Tècnics conforme la normativa urbanística permet l'eliminació de la plaça de garatge i inutilitzar l'accés per algun mitjà.


 Més informació

L'autorització sempre es concedeix a la persona titular de l'immoble o de la finca. En el cas que la gestió la faci el/la llogater/a en representació de la persona propietària de la finca, ho haurà de fer amb el model d'autorització signada pel/per la propietàri/a. En qualsevol cas sempre serà titular el/la propietari/a.

En el supòsit de petició d'ampliació o contragual, ho poden demanar els ciutadans i les ciutadanes titulars d'una autorització d'accés de vehicles des de la via pública a locals o recintes (gual).

Tipus d'autoritzacions de gual:

 • Permanent de 0 a 24 hores. 
 • Nocturn de 20 a 10 hores.
 • Comercial de 8 a 20 hores, per aquells locals de negoci que ho justifiquin per raó de l'activitat que s'hi desenvolupi. 
 • Residencial: per aquelles zones urbanitzades d'edificació aïllada, que tenen una ocupació màxima d'entre el 20% i el 30% de la parcel·la, que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal classifica com a zones A5.0, A5.1 i A5.2 i que defineix com a: sols urbans en que l'edificació respon al tipus d'ordenació segons edificació aïllada, en habitatges unifamiliars o plurifamiliars en forma de ciutat jardí.
 • Gual industrial (6 o més vehicles) o comunitats de propietaris estan obligats a tramitar permís d'activitats o llicència mediambiental a l'Àrea corresponent de l'Ajuntament.

Els titulars d'una autorització de gual poden demanar una zona de prohibició d'estacionament en el cantó contrari de la calçada davant el gual (contragual), per tal de facilitar l'accés dels vehicles en aquelles vies molt estretes. 
Atenent a especials circumstàncies, com ara l'amplada de la porta d'accés o la secció del carrer, es podrà sol·licitar una ampliació de gual fins a 1 m en garatges i locals, i fins a 2,5 m quan serveixi per accés a camions de gran tonatge.

 

Qui el pot demanar?
Les persones propietàries dels immobles on s'estableixin les entrades o els passos de vehicles, i les empreses, entitats o els particulars que utilitzin els aprofitaments.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Cost
 • Anualment: OF11, article 6
 • Pagament únic en el moment de lliurament de la placa: OF10, article 2 a)
 • Taxa anual al padró general (possibilitat de domiciliar-ho bancàriament). Pagament puntual contra abonaré de Diputació.
Documentació necessària?
Descripció documentació
En el cas de demanar el duplicat de placa de gual o contragual, cal complir els requisits 1,2 i 3.
Per donar de baixa una entrada de vehicles, cal complir el requisit 4.
En el cas d'altes per nova construccio, es tramitarà d'ofici.
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Escriptura de propietat de la finca o, en cas de llogater/a, autorització del/de la propietària de la finca.
 3. Dades relatives a la modificació de dades (canvi de titular, ampliació de metres, etc.)
 4. Placa de gual (original).
 5. Declaració, en el cas excepcional de què no es disposi de la placa.
 6. Denúncia de robatori, si es dóna el cas.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-10-2022 16:08