1643

Autorització per la venda de material pirotècnic

Autorització per la instal·lació d’un establiment de venda temporal d’articles pirotècnics o per al funcionament d’un establiment prèviament instal·lat. 
 Cal complir els requisits següents:

  • Autorització de venda expedida per la Subdelegació del Govern de Barcelona.
     
  • Autorització dels titulars del terreny per a la col·locació de l’establiment i la posterior utilització. Mitjançant la presentació de la sol·licitud de l’autorització en el registre d'aquesta Corporació i adjuntant la documentació necessària.


Més informació

Es pot demanar qualsevol altra documentació si l'acte en qüestió ho requereix, per part de l' òrgan competent per resoldre, i en casos particulars, es pot demanar una fiança en previsió del compliment de la respectiva ordenança municipal.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.
Prèviament a la instal·lació de l'establiment o en el cas de ser un establiment fix, prèviament a l'exercici de l'activitat temporal.

Quan es dóna resposta?
El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de la sol.licitud.
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Impost d'Activitats Econòmiques (IAE).

3. Pòlissa d'assegurança que cobreixi responsabilitat civil.

4. Projecte de l'establiment signat pel facultatiu corresponent (tècnic/a de mines, per exemple) i per la Direcció Provincial d'Indústria, on hi consti la superfície, mobiliari, decoració, portes de sortida i altres dades d'interès.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-03-2018 11:36