1655

Compatibilitat urbanística

Es tracta de l'informe previ urbanístic en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent.

 Més informació

La resolució establirà, a tenor de les circumstàncies concretes de l'activitat, el termini de caducitat de l'informe, que serà d'un mínim de sis mesos i un màxim de dos anys, trancorregut el qual cadrà tornar-ho a demanar.

En el cas que no s'expedeixi el certificat dins el termini establert, la persona peticionària de l'autorització ambiental pot justificar-ho acompanyant una còpia de la sol·licitud i de la documentació presentada a l'Ajuntament en la qual figuri la data de presentació al Registre municipal. Aquesta documentació justificativa permetrà iniciar el procediment d'autorització de l'activitat.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Prèviament a l'inici de l'activitat i a la presentació de la sol·licitud ambiental.

Quan es dóna resposta?
Es lliurarà el certificat de compatibilitat urbanística en el termini d'un mes a comptar des del dia en què la persona interessada presenta tota la documentació en el registre d'aquesta Corporació.
Cost
L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 15.
Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Instància en què se sol·liciti la compatibilitat urbanística de l'activitat determinada (Model 9031 que trobareu com a recurs al peu d'aquest tràmit o model normalitzat de l'apartat de tràmits online del web municipal)
  2. Plànol d'emplaçament o situació de l'activitat projectada que permeti una identificació indubtable de la finca.
  3. Plànols generals d'implantació i d'organització de l'activitat.
  4. Memòria descriptiva que especifiqui:
  5. Dades administratives (nom, domicili social, telèfon, fax, correu electrònic, etc.).
  6. Emplaçament de l'activitat o instal·lació (si té façana o accés per diferents adreces, cal indicar-les totes).
  7. Document on es faci referencia al planejament vigent en l'emplaçament de l'activitat, indicant la qualificació i la classificació urbanística.
  8. Característiques generals de l'activitat en relació al seu desenvolupament (espai, treballadors, funcionament...).
  9. En els casos d'activitats subjectes a la legislació d'accidents greus o que tenen algunes de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques incloses en aquesta legislació d'accidents greus, de conformitat amb els llindars que estableix la normativa de seguretat industrial, la sol·licitud ha de contenir la informació que requereixi aquesta legislació, en especial la Llei 12/2008 i el Reglament que la desenvolupa, en relació a l'anàlisi quantitatiu del risc, d'acord amb les instruccions dictadesper la Agència Catalana de Seguretat Industrial.
  10. Totes aquelles altres dades, documents, estudis tècnics,... que puguin condicionar la compatibilitat urbanística de l'activitat amb el planejament i les normes, els reglaments i les ordenances d'aplicació, a criteri dels Serveis Tècnics.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 09:17