1645

Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o d'un espectacle o activitat recreativa

És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.Modificació no substancial dels establiments i de les seves instal·lacions:

Les modificacions dels establiments i de les seves instal·lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, estan sotmeses a aquesta comunicació prèvia quan siguin no substancials (excepte gran rehabilitació) d’acord amb el què disposa el Codi tècnic de l’edificació. En cas que, segons el que disposa l’esmentat Codi tècnic, la modificació sigui substancial (gran rehabilitació), caldrà sol·licitar una nova llicència o autorització o presentar una nova comunicació prèvia.

Modificació no substancial d’espectacles públics o activitats recreatives inclosos en la llicència o comunicació prèvia:

La persona organitzadora o titular de l’establiment ha de formalitzar comunicació prèvia de la modificació a l’Ajuntament que ha atorgat la llicència o davant del qual ha presentat la comunicació prèvia, si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència o la comunicació prèvia no estan sotmeses a requeriments addicionals als exigits inicialment.En els altres casos, l'ampliació o la modificació de la llicència o la comunicació prèvia de l’establiment, per tal d’incloure-hi nous espectables o activitats recreatives, estarà subjecta a l’obtenció d’una nova llicència o la formalització d’una nova comunicació prèvia.Cal complir amb el següents requisits:

1.- Obtenció de les certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.

2.- Informe i certificació de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis quan la modificació afecti a activitats incloses en el annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 o només certificació de l’acte de comprovació favorable quan es tracti d’una activitat inclosa a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal, sempre que la modificació no substancial comporti afectació en aquest àmbit.

3.- Obtenció de la corresponent llicència o presentació de la comunicació prèvia d’obres, segons procedeixi.

4.- Obtenció de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau.

5.- Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.Si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència està sotmès, per l’Ordenança d’espectacles o per la resta de normes d’aplicació, a requeriments addicionals als exigits inicialment, per tal d’incloure-hi el nou espectacle caldrà tramitar una nova llicència.Més informació

Si el nou espectacle o la nova activitat recreativa amb la que es vol modificar la llicència està sotmès, per l’Ordenança d’espectacles o per la resta de normes d’aplicació, a requeriments addicionals als exigits inicialment, per tal d’incloure-hi el nou espectacle caldrà tramitar una nova llicència.

Les modificacions dels establiments i de les seves instal•lacions, ja sigui per transformació, adaptació o reforma, ampliació o reducció, o canvi o desplaçament, estan sotmeses a l’obtenció d’una nova llicència o autorització quan siguin substancials, segons el que disposa el Codi tècnic de l’edificació. 

Caldrà presentar el pla d’autoprotecció, si cal, d’acord el que disposa el Decret 82/2010, en el termini màxim de 6 mesos des de l’inici de l’activitat a través del Registre electrònic de plans d’autoprotecció Hermes.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.

Quan es dóna resposta?
Les comunicacions presentades són eficaces des de la seva entrada al Registre, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat. La comunicació faculta l'Ajuntament per a verificar la conformitat de les dades.
Cost
L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 22
Documentació necessària?
Descripció documentació
Document de comunicació prèvia d'aquesta modificació no substancial d'acord amb el model normalitzat.

Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.

1. Que es disposa de la pòlissa o el contracte d'assegurances o altres garanties que cobreixen la responsabilitat d'acord amb les característiques de l'establiment o de l'activitat modificada, amb els imports especificats en el Decret 112/2010, de 31 d'agost acompanyada de còpia del rebut vigent.

2. Documentació tècnica, presentada en forma de memòria o estudi ambiental requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions i, en tot cas, la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de l'establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.

3. Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).

4. Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.

5. En matèria de seguretat: Document acreditatiu d'haver realitzat el control preventiu en matèria d'incendis i el certificat de l'acte de comprovació favorable en matèria d'incendis si es tracta d'activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010

6. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-03-2018 12:21