1698

Comunicació prèvia d'obres particulars

Es tracta de la comunicació que es presenta a l'Ajuntament en el cas que es vulguin realitzar obres d'escassa entitat tècnica.

Les obres que es poden realitzar amb aquesta comunicació són a domiclis particulars, no a locals comercials:

 • a) Substitució de paviments que no alterin l'estat de càrregues de l'edifici.
   
 • b) Substitució o nova instal·lació de revestiments interiors (enrajolats, estucats, enguixats, etc...).
   
 • c) Substitució de fusteries (portes, finestres, persianes, baranes), sense modificació del forat, ni de la llinda, ni del color, ni el material ni la forma i sempre i quan vagin amb l'estètica predominant de l'edifici.
   
 • d) Col·locació, reparació, substitució dels cels rasos.
   
 • e) Substitució d'aparells sanitaris, safareigs, marbres i mobles de cuina, sense modificar l'estructura ni la distribució interior de l'habitatge.
   
 • f) Substitució de canonades i desguassos interiors i exteriors que no afectin a al via pública o altres espais del domini públic.
   
 • g) Ajudes de paleta per a creació o modificació d'instal·lacions interiors (aigua, llum, gas), sense afectació de parets de càrrega.
   
 • h) Treballs de neteja i desbrossament de solars i d'enjardinament que no impliquin la modificació del nivell de terres ni la tala d'arbres.
   
 • i) Pintat de les façanes (o part d'elles) sempre i quan es realitzi amb el color original o d'un de nou de la carta de colors que contempla l'Ordenança reguladora de l'estètica exterior de les edificacions (quan estigui dins de l'àmbit), que no requereixin bastida i finalment que l'edificació no estigui inclosa dins el Pla Especial de protecció i catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic del Papiol.


Més informació

Les comunicacions d'assabentats d'obres tributaran amb una quota fixa de 40 euros.

En el supòsit que es comprovés que els obres han estat iniciades i/o finalitzades amb anterioritat a la presentació de la comunicació i/o aquesta s'esdevingués com a conseqüència de l'acció inspectora de l'administració municipal o d'una denúncia, la quota a liquidar s'incrementarà automàticament un 50%, resultant una quota de 60 euros.

En qualsevol moment, l'Ajuntament podrà realitzar una inspecció a l'emplaçament on es facin les obres, per assegurar que les obres sol·licitades són coincidents amb les obres executades.

El termini per executar i finalitzar les obres és de tres mesos, a comptar des de la data de presentació de la comunicació.

En cas que les obres impliquin riscos especials per a la seguretat i salut dels treballadors (entre d'altres, risc de caiguda des de més de dos metres d'alçada) caldrà sol·licitar llicència d'obres, acompanyada del preceptiu estudi de seguretat i salut.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Prèviament a la realització de l'obra.

Quan es dóna resposta?
Es poden iniciar les obres de forma immediata, tot i que l'Ajuntament podrà comprovar en el termini d'un mes l'adequació de les obres a la comunicació realitzada.
Cost

L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 9

Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Imprès normalitzat de la comunicació prèvia d'obres particulars (MOD 9021).
 2. Pressupost detallat de l'obra a realitzar.
 3. Fotocòpia del NIF del constructor.
 4. Compromís d'acceptació de runes per un gestor autoritzat en el cas que l'obra generi runa.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 12:42