1648

Declaració responsable d'obertura

Mitjançant la Declaració responsable d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei de simplificació.

Declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici. 

Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat. Cal declarar responsablement:

Que l’activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat. 
 

Que es disposa d’un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment. 
 

Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
 

Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.Cal complir amb els següents requisits

 Mitjançant la presentació de la comunicació en el registre d'aquesta Corporació.

 1. Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
   
 2. L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic.
   
 3. Disposar del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment, signat per un tècnic competent.
   
 4. Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).
   
 5. Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària en el quadre adjunt.
   
 6. Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. La Declaració responsable es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Quan es dóna resposta?
Les declaracions són eficaces des de la seva entrada al Registre, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada, previ pagament de les taxes. La declaració faculta l'Ajuntament per la verificar la conformitat de les dades.
Cost
L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 22
Documentació necessària?
Descripció documentació
Les documentacions esmentades dins del apartat
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-10-2022 14:56