1690

Fraccionaments i/o ajornaments sobre impostos, taxes i preus públics

Aquest tràmit permet sol·licitar un ajornament (ampliació del termini de pagament) o un fraccionament (pagament de la quantitat pendent en diversos terminis) del pagament de tributs municipals (impostos, taxes, contribucions especials) o d'altres ingressos de dret públic (preus públics, multes, sancions).

 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment dins el període voluntari de pagament (el fet de presentar la sol·licitud impedeix el cobrament per via executiva, però no eximeix de l'aplicació de l'interès de demora).
   
 • En cas de trobar-se dins el període executiu, només es pot sol·licitar fins al moment en què es notifiqui l'acord d'alienació dels béns embargats.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Es pot sol·licitar en qualsevol moment dins el període voluntari de pagament (el fet de presentar la sol·licitud impedeix el cobrament per via executiva, però no eximeix de l'aplicació de l'interès de demora). 

En cas de trobar-se dins el període executiu, només es pot sol·licitar fins al moment en què es notifiqui l'acord d'alienació dels béns embargats.

Període tramitació

Durant les dates fixades en el calendari fiscal de l'Ajuntament, si es fa en voluntària.

També es pot demanar el fraccionament quan ja es troba en executiva o amb expedient d'embargament.

Quan es dóna resposta?
La resolució concedint/denegant el pagament serà notificada a l'interessat per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Cost

Fer el tràmit no té cost. Ajornar/fraccionar els tributs comporta l'aplicació dels interessos legals escaients.

Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona que és subjecte passiu de l'impost o taxa (si és física:DNI/NIE. Si es persona jurídica: CIF de l'empresa, DNI de l'Administrador/apoderat i còpia de l'escriptura de poders o constitució de la societat), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Acreditació de les dificultats econòmiques:
  • Persona física: justificació dels ingressos (darreres nòmines, certificat prestació desocupació, certificat pensió, certifiat demanda d'ocupació al SOC o inscripció a l'INEM, o bé darrera declaració d'IRPF) i les despeses (darrers rebuts hipoteca, darrers rebuts de lloguer).
  • Persona jurídica: justificació d'ingressos i despeses (balanç de situació i compte de resultats darrer exercici, darrera declaració de l'Impost de Societats, si s'escau).
 3. Número de compte corrent.
 4. Garantia: només per deutes de quantia superior a 18,000 euros i terminis superiors a 24 mesos.

 5. La resolució concedint/denegant el pagament serà notificada a l'interessat per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona en el termini màxim de 6 mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 14:44