1649

Llicència ambiental

Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen als annexos II i IV de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades. Aquestes activitats se subdivideixen en:

 1. Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).
   
 2. Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d’aquests supòsits: En l’epígraf corresponent a l’annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d’aquest procés. (Codi 7.9.sempre que a la instal·lació es donin, d'una manera simultània, les circumstàncies següents:
  a) que estigui situada fora de polígons industrials,
  b) que estigui situada a menys de 500 m d'una zona residencial,
  c) que ocupi una superfície d'almenys 1 hectàrea).
  Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura; zones humides conveni Ramsar, altres).
   
 3. Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.Més informació:

Prèviament a la presentació de la llicència ambiental s'haurà d'obtenir el certificat de la compatibilitat urbanística favorable de l'activitat respecte l'emplaçament i les instal·lacions sol·licitades.

També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.Requisits a complir:

1.- Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.

2.- Opcionalment, l’interessat pot adreçar-se a l’Ajuntament per:

 • Rebre informació sobre els requisits que ha de complir la sol•licitud i obtenir els formularis a complimentar.
   
 • Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l’activitat prevista amb el planejament urbanístic.

3.- Informe urbanístic favorable. En els següents supòsits: Quan es volen utilitzar, per a un ús concret, edificacions existents construïdes sense un ús específic.Quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d’obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l’activitat comunicada.

4.- Si l’activitat o instal·lació es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d’impacte ambiental, d’acord amb la LPCAA, l’interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat.
En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l’activitat projectada a avaluació d’impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència ambiental, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d’impacte ambiental.

5.- Quan per a la implantació de l’activitat sigui necessari efectuar obres subjectes a llicència, el peticionari de la llicència ambiental pot sol·licitar la preceptiva llicència d’obres de forma simultània amb aquesta llicència, o bé esperar que li sigui atorgada o denegada la llicència ambiental, i després demanar la d’obres.També està subjecta a llicència ambiental la modificació substancial de qualsevol activitat de l’annex II de la LPCAA, amb els mateixos procediments, documentació i requisits que els establerts per al seu atorgament.

5.- Cal aportar la documentació en format digital i paper.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
La resolució es dicta i es notifica en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Aquest termini per resoldre queda suspès si es demana una esmena o una millora de la documentació, ja sigui en la fase de verificació formal i suficiència o en la fase de proposta de resolució provisional.

Un cop dictada la primera resolució provisional, el titular de l'activitat haurà d'acreditar documentalment el compliment de les mesures correctores establertes per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i per l'enginyer municipal, per tal d'obtenir la llicència ambiental de forma definitiva.
Cost
L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 22
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Sol·licitud de llicència ambiental d'acord amb el model normalitzat.
 2. Projecte bàsic amb estudi ambiental, signat pel personal tècnic competent amb el contingut assenyalat a l'Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública. Si l'interessat no ha sol·licitat informe urbanístic abans de sol·licitar la llicència ambiental, el projecte haurà d'incorporar de manera diferenciada la informació següent:
  • Plànol d'emplaçament de l'activitat projectada que permeti la identificació de la finca.
  • Explicació sintètica de l'activitat projectada que detalli la seva naturalesa i característiques principals.
  • Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  • Requeriments respecte la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics municipals que exigeixi l'activitat.
  • En els casos d'activitats que, tot i que no estan incloses en la legislació d'accidents greus projecten tenir alguna de les substàncies químiques o categoria de substàncies tòxiques o molt tòxiques, de conformitat amb els llindars que s'estableixen a la normativa de seguretat industrial, s'ha d'aportar la normativa que determina aquesta legislació.
 3. Estudi geològic de les característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que la normativa específica aplicable defineixi aquesta activitat com a potencialment contaminant del sòl.
 4. Estudi d'impacte ambiental si la Ponència Ambiental de la Generalitat ha determinat que l'activitat ha de sotmetre's a avaluació d'impacte ambiental.
 5. Document acreditatiu de la designació de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà la certificació acreditativa de l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions a la llicència atorgada.
 6. Amb caràcter voluntari, s'ha d'indicar el sistema i procediment per a la verificació del funcionament dels autocontrols de l'activitat proposats per la persona sol·licitant, amb indicació del tècnic o de la tècnica amb qualificació adequada responsable
 7. Documentació preceptiva en matèria d'incendis d'acord amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, i la normativa sectorial aplicable o Ordre del Conseller competent en la matèria.
 8. En el cas d'activitats ramaderes, pla de gestió de les dejeccions ramaderes, amb les condicions i continguts determinats en la normativa d'aplicació.
 9. Qualsevol altra documentació que sigui exigible per la legislació ambiental aplicable a l'activitat.
 10. En cas d'actuar com a representant legal, declarar la representació amb la qual s'actua.
 11. Declaració, si cal, de les dades contingudes en el projecte que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s'empara.
 12. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Reial Decret Llei 191/2011 (Aquesta es presentarà quan s'iniciïl'activitat).Mitjançant la presentació de la sol·licitud en el registre d'aquesta Corporació i adjuntant la documentació necessària.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-04-2018 13:29