1700

Llicència d'obres majors

Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter, les obres següents:

 • Comporten un augment del volum i/o superfície edificada en un edifici o solar.
   
 • Impliquen la reforma integral d'un edifici.
   
 • Canvien l'ús característic de l'edifici.
   
 • Augmenten el número d'habitatges d'un edifici.
   
 • Modifiquen l'alçada natural del terreny (en més 1'5 metres sobre el terreny natural i en 2,20 metres per sota).
   
 • Impliquen reformes parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria o el conjunt del sistema estructural.


Més informació:

 • Les obres no es poden començar fins que l'ajuntament no hagi resolt.
 • En el cas que el terreny on es sol·liciti la llicència estigui ubicat a la urbanització del Trull, al PA1-Les Torrenteres o al PA2-Les Argiles, serà necessari que abans de presentar el projecte es realitzi un avantprojecte i que l'aprovi aquesta Corporació.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any (excepte en període d'aprovació i exposició pública del planejament urbanístic)
Les obres no es poden començar fins que l'ajuntament no hagi resolt.

Els permisos s'atorgaran o es denegaran en el termini de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud. El còmput d'aquest termini serà suspès: 

 1. Durant els dies que la persona interessada resti pendent d'atendre el requeriment de l'Administració, per completar les dades i la documentació de la sol·licitud.  
 2. Durant el termini concedit a l'interessat/ada per resoldre les deficiències del projecte.  
 3. Durant els dies que transcorrin entre la notificació de la liquidació de les taxes meritades en l'expedient i el seu pagament.
Quan es dóna resposta?
Els permisos s'atorgaran o es denegaran en el termini de dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
Cost
Taxa per llicències urbanístiques: 1,6% del pressupost d'execució de l'obra (IVA exclòs).
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 4% del pressupost d'execució de l'obra (IVA exclòs).
Placa obligatòria: 10,82 euros.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Sol·licitud de la llicència amb les dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Dues còpies del projecte bàsic signat.
 3. Dues còpies del projecte executiu visat i signat.
 4. Projecte de telecomunicacions visat (s'ha de presentar per a l'execució d'edificacions amb més d'una entitat).
 5. Assumeix visat del director de l'obra.
 6. Assumeix visat del director de l'execució de l'obra.
 7. Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic de seguretat i salut.
 8. Control de qualitat.
 9. Previsió del soterrament a la via pública dels subministres elèctrics i telefònics.
 10. Fotocòpia del NIF del constructor.
 11. Estudi geotècnic.
 12. Fitxa (càlcul) de residus.
 13. Compromís d'acceptació de runes.
 14. Full d'estadística de l'edificació i l'habitatge de la Direcció General de l'Habitatge.
 15. En el cas que els documents no estiguin visats, s'haurà de presentar la declaració responsable d'obres particulars signada pel/s tècnic/s responsable/s i per la persona interessada que presenta la documentació.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-06-2022 13:41