1724

Llicència d'ocupació de la via pública per a establiments (terrassa amb taules i cadires, etc.)

Aquest tràmit permet obtenir la llicència que autoritza l'ocupació de la via pública per part d'establiments, per exemple, terrasses de bar o restaurant (taules, cadires, para-sols, estufes de gas, etc.), etc.

Per tal de procedir a l'autorització d'ocupació de via pública s'haurà de sol·licitar la llicència, amb una antelació de 15 dies naturals abans de la data d'inici de l'aprofitament especial del domini públic, i serà requisit imprescindible que la persona interessada liquidi, prèviament, la taxa establerta a tal efecte.

A tal efecte, quan es presenti la sol·licitud d'ocupació de via pública, es realitzarà una declaració del període d'ocupació a sol·licitar i el servei municipal expedirà una carta de pagament a l'interessat a l'objecte que pugui satisfer la quota en aquell moment o en el termini de deu dies naturals.

 

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. La sol·licitud s'ha de realitzar 15 dies naturals abans de la data d'inici de l'aprofitament especial del domini públic.

Quan es dóna resposta?
Màxim de 10 dies des de la data de presentació de la sol·licitud, sempre que l'interessat hagi liquidat prèviament la taxa corresponent.
Cost
L'establert per l'OF número 12, article 6.

Pagament puntual contra carta de pagament de la Diputació de Barcelona, al qual s'estableixen diverses formes de pagament: entitat bancària, telèfon, internet.

Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Dades identificatives de la persona interessada com a persona titular de l'activitat (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Imprès MD8058 per a la llicència per instal·lació de terrasses

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-04-2018 10:45