1713

Llicència municipal per a la instal·lació i ús d'una grua

Es tracta de la llicència municipal necessària per a la instal·lació i posterior ús d'una grua en la construcció.Més informació

La instal·lació de la grua no es podrà iniciar fins l'obtenció de l’autorització municipal per part d'aquesta Corporació.

En el cas que la llicència es volgués prorrogar, s’haurà de sol·licitar per escrit i abonar novament la quota pertinent pel termini prorrogat.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Prèviament a la instal·lació de la grua.

Quan es dóna resposta?
Les llicències s'atorgaran o es denegaran en el termini d'un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud i la documentació complementària. El còmput d'aquest termini serà suspès:

a) Durant els dies que la persona interessada resti pendent d'atendre el requeriment de l'Administració, per completar les dades i la documentació de la sol·licitud.

b) Durant el termini concedit a l'interessat/ada per resoldre les deficiències tècniques.
Cost
L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 17.
Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Instància en què se sol·liciti el permís corresponent i s'hi indiqui el termini previst d'ús de la grua en semestres.
  2. Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitza l'obra i les contigües, amb indicació de la seva altura màxima, posició del contrapès, i de les àrees d'escombrada de la ploma i del carro del qual es pengi el ganxo, així com l'altura de les edificacions i instal·lacions existents a la zona d'escombrada. Si s'hagués d'instal·lar en un terreny vial, s'ha d'indicar, de la mateixa manera, l'espai màxim per ocupar de la base de suport.
  3. Certificació de la casa instal·ladora subscrita per un tècnic competent, acreditativa del perfecte estat dels elements de la grua per muntar i d'assumir-ne la responsabilitat de la instal·lació fins a deixar-la en perfectes condicions de funcionament.
  4. Document, visat pel col·legi oficial corresponent i expedit per un tècnic competent, acreditatiu que aquest assumeix el control del bon funcionament i la seguretat de la grua.
  5. Justificant del rebut de l'assegurança de responsabilitat civil per un valor mínim de 600.000 euros.
  6. GT3 Certificat conforme aquesta grua serà conduïda per una persona convenientment autoritzada (Model del Departament d'Indústria).

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 15:29