1708

Llicència urbanística de parcel·lació i segregació

S'entén per parcel·lació urbanística i per tant, es sotmetrà a la fiscalització prèvia municipal:

 • a) Tota divisió o segregació de terrenys, simultània o successiva, de la qual resultin dos o més lots, llevat que derivin d'un expedient d'expropiació forçosa o estiguin emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.
   
 • b) Les operacions jurídiques que, sense divisió o segregació, comportin alguna de les actuacions següents:
   
 • b.1.) Alineació o arrendament de participacions indivises d'una finca a les quals s'atribueixi el dret d'utilització exclusiva de parts concretes d'aquesta finca.
   
 • b.2.) Constitució o modificació d'una associació o una societat on la qualitat de de soci incorpori el dret esmentat a l'apartat b.1).
   
 • b.3.) Constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal per parcel·les.

Quan una divisió o operació a què fa referència l'article 25 del Decret 64/2014, de 13 de maig, no constitueix parcel·lació urbanística, l'òrgan municipal per fiscalitzar-la prèviament ha de declarar innecessària la llicència urbanística de parcel·lació en els supòsits següents:

 • a) Quan la superfície dels lots resultants sigui igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal, segons correspongui, o quan, si no assoleixen la superfície mínima exigida, s'agrupin immediatament amb terrenys contigus per constituir finques de superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal corresponent.
   
 • b) Quan la superfície d'algun dels lots resultants sigui inferior a la mínima exigida, amb l'informe favorable previ del departament competent en matèria d'agricultura, d'acord amb la legislació sobre unitats mínimes de conreu.

En altres supòsits que no constitueixen parcel·lació urbanística, l'òrgan municipal competent ha de manifestar-ne la disconformitat amb el règim de divisió de terrenys.

És una llicència necessària per tal de poder formalitzar l'escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat com a finques independents.Més informació

Qualsevol parcel·lació urbanística ha d'ésser objecte de llicència, llevat de la continguda en el projecte de reparcel·lació i d'altres excepcions regulades per reglament.

Per fer efectiu l'anterior, s'han de sotmetre a la fiscalització prèvia municipal qualsevol divisió horitzontal o segregació successiva de terrenys. Si l'operació prevista és una parcel·lació urbanística, s'ha d'autoritzar o denegar depenent del compliment o no de la normativa urbanística. En cas contrari, l'Ajuntament declara innecessària la llicència de parcel·lació, sens perjudici que la divisió o la segregació de terrenys s'hagi d'ajustar a les condicions específiques de la legislació sectorial.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Les llicències s'atorgaran o es denegaran en el termini d'un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud i la documentació complementària. El còmput d'aquest termini serà suspès:

a) Durant els dies que la persona interessada resti pendent d'atendre el requeriment de l'Administració, per completar les dades i la documentació de la sol·licitud.

b) Durant el termini concedit a l'interessat/ada per resoldre les deficiències tècniques.
Cost
L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 9.
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

2. Memòria justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l'ús a què es pretenguin destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques.

3. Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació jurídica assimilada que se sol·liciti.

4. Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i cadastral.

5. Plànol parcel·lari de la finca que esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, representatiu dels lots proposats.

6. Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.

7. Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau. Les fitxes han d'especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat d'indivisible, si s'escau.

8. En el cas que els documents no estiguin visats, s'haurà de presentar la declaració responsable d'obres particulars signada pel/s tècnic/s responsable/s i per la persona interessada que presenta la documentació.


Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 15:40