1664

Modificació / baixa en el cens municipal d'animals de companyia

Aquest tràmit permet modificar les dades d'un animal registrat al cens d'animals domèstics del municipi (canvi d'adreça dins el mateix municipi, canvi de propietat, etc.) o bé donar-lo de baixa (per canvi de municipi o defunció).

És obligació de la persona propietària comunicar els canvis al registre censal municipal, segons la normativa vigent. 
 Cal complir els requisits següents:

Cal tenir un animal donat d'alta al cens municipal d'animals de companyia.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

El termini per comunicar a l'Ajuntament la modificació o la baixa al cens és de trenta dies des de la data del canvi de residència, la mort de l'animal o la modificació d'altres dades incloses en el cens. 

No obstant, es recullen les modificacions/baixes fora d'aquest termini.

La baixa del cens caní produïdes al llarg d'un exercici econòmic, no donaran lloc a deducció proporcional de la quota anual.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
No té cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Fotocòpia del document acreditatiu de la identificació de l'animal de companyia
  3. Còpia del certificat veterinari de defunció/incineració de l'animal.
  4. Volant d'empadronament del propietari en el nou domicili.
  5. Formulari degudament omplert i signat per l'anterior i pel nou propietari de l'animal (facililtat pel Veterinari)
  6. Certificat d'inscripció de l'animal al Cens d'animals de companyia del nou municipi.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-10-2022 15:01