1639

Petició d'inici d'expedient de casament civil

Aquest tràmit és el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establerts al Codi civil per contreure matrimoni.

Els expedients de matrimoni només es poden tramitar al Registre Civil del municipi on una de les futures persones contraents està empadronada i hi resideix efectivament amb una antiguitat mínima de tres mesos, independentment del lloc que trïin per a la celebració del casament.

El casament civil s’ha de celebrar en el termini màxim d’un any des de la data d'inici de l'expedient. Es pot celebrar al Registre Civil, Ajuntament o Notaria de qualsevol població que designin els promotors de l’expedient.

Si l'expedient s'ha tramitat a un altre municipi però és voluntat dels nuvis contreure matrimoni al Papiol també poden sol·licitar data de casament aquí, tant a través de l'Ajuntament com del Jutjat de Pau.

Qui el pot demanar?
Cal que almenys un dels dos cònjuges tingui el domicili al municipi del Papiol i hi estigui empadronat, com a mínim, des de fa tres mesos. Per iniciar l'expedient els contraients han de reunir tota la documentació necessària i, una vegada obtinguda, s'ha d'enviar per correu electrònic a: jp.elpapiol@xij.gencat.cat demanant cita prèvia per inici d'expedient, i tant aviat com puguem us donarem cita dins l'horari de Jutjat dimarts o divendres de 11 a 13 hores. El dia de la cita prèvia cal que compareguin les dues persones que volen contraure matrimoni acompanyades de dos testimonis (poden ser familiars).
Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment es pot fer l'inici de l'expedient matrimonial.  Una vegada autoritzat, l'expedient té una validesa d'un any per celebrar el matrimoni, sino caducarà i s'ha d'iniciar un de nou.

Quan es dóna resposta?
La tramitació de l'expedient, un cop obert, és aproximadament 1 mes.
Cost
Per a la tramitació de l'expedient no hi ha cap cost. Per a la celebració del casament en estances municipals: Ordenança Fiscal número 25, article 6è. Pagament puntual contra carta de pagament de la Diputació.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 • Documentació necessària per iniciar expedient:
  • 1. La sol·licitud de matrimoni civil i capacitat matrimonial que s'adjunta avall emplenada i signada.
  • 2. Original del DNI, NIE o passaport de cadascun dels cònjuges.
  • 3. Certificat d'empadronament actualitzat dels cònjuges (caducitat: 3 mesos) que acrediti la residència en els últims dos anys. S'ha de sol·licitar als ajuntaments on hagi residit durant els últims dos anys. En cas de no residir a Espanya durant els últims dos anys, el certificat d'empadronament, domicili, residència o equivalent l'ha d'expedir el consolat o autoritat competent del país on s'hagi residit.
  • 4. Llibre de família si tenen fills en comú, o certificat de naixement dels fills en cas de no disponsar del llibre.
  • 5. Certificat literal de naixement actualitzat de cadascun dels cònjuges (caducitat: 6 mesos).
 • Ciutadans estrangers (si un dels cónyuges és estranger i l'altre espanyol i no tenen fills en comú, l'expedient s'ha d'iniciar al Registre Civil de Sant Feliu de Llobregat demanant cita prèvia allà). A més dels documents anteriors, cal aportar:
  • 1. Certificat d'estat civil o capacitat matrimonial que acrediti l'estat civil al moment de contraure matrimoni , o anterior al matrimoni, expedit pel consolat, l'ambaixada o l'autoritat competent del seu país d'origen (caducitat: 6 mesos).
  • . 2. Els ciutadans dels països següents que desitgin contraure matrimoni a Espanya han d'aportar un certificat de capacitat matrimonial o certificat de la impossibilitat d'expedició, emès pel seu país d'origen: Alemanya, Antilles Neerlandeses, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Moldàvia, Portugal, Països Baixos, Suïssa i Turquia. Cal que en cada cas confirmin amb el seu consolat o amb l'autoritat nacional que correspongui si s'ha de presentar o no un certificat de capacitat matrimonial. Tots els documents expedits per autoritats estrangeres els ha de traduir, si s'escau, un intèrpret jurat i han d'estar legalitzats o ha de dur amb postil·la, tret dels que n'estan exempts.
 • Supòsits especials:
  • -Persones vídues
  • Han d'aportar, a més, un certificat literal del matrimoni anterior i un certificat literal de defunció de l'anterior cònjuge, d'acord amb la legislació del seu país.
  • -Persones divorciades
  • Les persones divorciades o amb un anterior matrimoni nul han d'aportar, a més, un certificat literal del matrimoni anterior amb una nota marginal de divorci o bé, d'acord amb la legislació del seu país, un certificat literal del matrimoni anterior i un certificat literal de divorci o nul·litat o testimoni de la sentència de divorci o nul·litat amb expressió que és ferma.
  • En cas de diversos matrimonis anteriors s'ha d'acreditar la dissolució de tots aquests matrimonis.
 • NOTA: A partir del dia 29 de maig de 2023, l'Oficina Col·laboradora de Registre Civil del Papiol (i les de tot el partit judicial de Sant Feliu de Llobregat) no expedeixen nous llibres de família, d'acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 20/2011 de 21 de juliol, del registre civil (LRC 2011).

 • Com iniciar el tràmit?
  Correu electrònic
  Iniciar el tràmit per correu electrònic
  S'ha de trametre per correu electrònic tota la documentació requerida a: jp.elpapiol@xij.gencat.cat demanant cita previa per a l'inici de l'expedient i tant aviat com puguem us donarem cita per comparèixer dins l'horari de Jutjat dimarts o divendres de 11 a 13 hores.
  Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-11-2023 10:11