1703

Pròrroga de llicència d'obres

Aquest tràmit permet sol·licitar l'ampliació del termini establert per a l'inici de les obres que disposen de llicència o per a l'execució de les obres amb llicència que ja estiguin en curs.
 Més informació

S’ha de sol·licitar abans que caduqui la llicència.

D'acord amb el que estableix l'article 189.4 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Amb anterioritat a la finalització dels terminis previstos per a l'inici de les obres o per a l'acabament de les obres.

Quan es dóna resposta?
El termini legal de resposta és d'un mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Cost
Sense cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
  • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • Escrit justificatiu de la causa de la demora de les obres.
  • Fotocòpia de la llicència d'obres que es vol prorrogar.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 15:30