1631

Reclamació per responsabilitat patrimonial de l'Administració

Aquest tràmit dóna dret a demanar la responsabilitat de les Administracions públiques per les lesions que pateixin els particulars en la seva persona o qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics, llevat dels casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d'acord amb la Llei.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

En el termini d'un any des de la producció del fet o acte que motivi la reclamació o es manifesti el seu efecte lesiu.
 

Quan es dóna resposta?
El termini legal és de sis mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.
Cost
No té cap cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), i, en el seu cas, dades i autorització de la persona que la representi.

2. Identificació del mitjà electrònic o, en el seu defecte, lloc físic en què es desitja que se li practiqui la notificació.

3. Exposició dels fets, raons i petició en que es concreti, amb tota claredat, la sol·licitud.

4. Indicació del lloc i data.

5. Signatura del sol·licitant o acreditació de l'autenticitat de la seva voluntat expressada per qualsevol mitjà.

6. Indicació de l'òrgan, centre o unitat administrativa a la que es dirigeix.

7. Especificar les lesions produïdes, la pressumpta relació de causalitat entre aquestes i el funcinament del servei públic, l'avaluació econòmica de la responsabilitat patrimonial, si fos possible, i el moment en què la lesió es va produir efectivament.

8. Qualsevol al·legació, documents i informacions s'estimin adients i de la proposició de prova, concretant el mitjans que pretengui utilitzar el reclamant per a la mateixa.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-03-2018 09:26