1694

Reclamacions contra actes tributaris

Tramitació de reclamacions contra els impostos i taxes locals.

Formes de revisió:
La revisió dels actes tributaris en via administrativa constitueix una potestat de l'Administració reconeguda com a principi general en el dret públic, que estableix aquesta via com a pas previ a la impugnació jurisdiccional; d'aquesta manera es dóna l'oportunitat a l'Administració per a reexaminar la seva actuació. Quant a la via administrativa en matèria tributària, hi ha tres formes de revisió dels actes i actuacions d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions:

  1. Els procediments especials de revisió, que formen part de la revisió d'ofici. Es donen en supòsits taxats per motius de legalitat i d'interès públic. Es tracta de la nul•litat de ple dret, la declaració de lesivitat d'actes anul•lables, la revocació i la rectificació d'errors materials. A més, s'hi ha d'incloure la devolució d'ingressos indeguts, si bé la seva naturalesa s'identifica més amb la gestió que amb els procediments especials de revisió.
     
  2. El recurs de reposició previ a l'economicoadministratiu. Aquest recurs, en l'àmbit estatal, té un caràcter potestatiu, mentre que en l'esfera local, com a norma general, és preceptiu, excepte en els municipis de gran població.
     
  3. Les reclamacions economicoadministratives, que constitueixen una via de revisió específica en matèria tributària, prèvia a la via judicial, que posa fi a la via administrativa (tenen caràcter preceptiu en l'àmbit estatal). Per tant, cal acudir a aquestes reclamacions per a exhaurir la via administrativa, en l'àmbit estatal, i en el local, només en matèria de gestió censal o cadastral (davant els tribunals economicoadministratius estatals), i en els municipis de gran població (davant els tribunals economicoadministratius municipals).
     


Més informació

La reclamació, tant presencialment, telemàticament, o per correu, serà registrada i derivada per a la seva tramitació a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, Oficina de Molins de Rei, com a ens que té delegada la gestió cobratòria dels tributs de l'Ajuntament i el tractament de les reclamacions que es presentin.

Qui el pot demanar?

Contribuents, substituts del contribuent i representants autoritzats

Quan es pot sol·licitar?

Dintre dels terminis legalment establerts.
 

Termini sol·licitut
El termini per a la interposició del recurs de reposició és d'un mes, a partir del dia de la notificació de l'acte que es pretén impugnar o de l'endemà d'aquell en què es produeixin els efectes del silenci administratiu.
En el cas de tributs periòdics de notificació col•lectiva, el termini es compta des de l'endemà de la finalització del període voluntari de pagament.
L'article 235.1 LGT preveu el termini d'un mes per a interposar la reclamació economicoadministrativa després de la reposició, tant si aquesta es va resoldre expressament o presumptament.

Quan es dóna resposta?
1 mes
Cost

No té cost

Documentació necessària?
Descripció documentació
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-04-2018 09:42