1704

Renovació de llicències d'obres caducades

La renovació de la llicència d'obres caducada és la llicència que es sol·licita en el cas que les obres objecte d'un permís municipal d'obres majors/menors atorgat anteriorment, no s'hagin finalitzat en el termini establert en l'esmentada llicència i/o s'hagin finalitzat les pròrrogues sol·licitades.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Els permisos s'atorgaran o es denegaran en el termini d'un o dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud, segons la consideració de l'obra. El còmput d'aquest termini serà suspès:

 • Durant els dies que la persona interessada resti pendent d'atendre el requeriment de l'Administració, per completar les dades i la documentació de la sol·licitud.
   
 • Durant el termini concedit a l'interessat/ada per resoldre les deficiències del projecte.
   
 • Durant els dies que transcorrin entre la notificació de la liquidació de les taxes meritades en l'expedient i el seu pagament.
Quan es dóna resposta?
Els permisos s'atorgaran o es denegaran en el termini d'un o dos mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.
Cost
 • Taxa per llicències urbanístiques: 1,6% del pressupost d'execució de l'obra (IVA exclòs).

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 4% del pressupost d'execució de l'obra (IVA exclòs).
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Memòria explicativa de la part de les obres que romanen pendents de finalitzar.
 3. Pressupost de les obres de referència.
 4. Escrit signat i visat pel tècnic competent del projecte i per la propietat de la parcel·la, conforme la documentació aportada per la concessió de la llicència d'obres majors originària segueix sent la mateixa per a aquesta nova llicència.
 5. En el cas que els documents no estiguin visats, s'haurà de presentar la declaració responsable d'obres particulars signada pel/s tècnic/s responsable/s i per la persona interessada que presenta la documentació.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 15:30