Jutjat de Pau


El Jutjat de Pau del Papiol està emplaçat a l’edifici de l’Ajuntament, i l'horari és dimarts i divendres d'11 a 13 hores

 

Av. de la Generalitat, 7-9, planta - 1 (edifici Ajuntament)
08754 - El Papiol
Telèfon: 93 673 02 20
Fax: 93 673 15 39
e-mail: papiol.jutjatdepau@elpapiol.cat
Horari: Dimarts i divendres, d'11 a 13 hores

El Jutjat de Pau és un òrgan judicial unipersonal amb jurisdicció en el terme municipal corresponent. Són òrgans servits per jutges no juristes (llecs) que exerceixen funcions jurisdiccionals civils i penals en els casos que els atribueix la llei, i tenen encomanada la responsabilitat de representar l’Administració de justícia més propera al ciutadà. Competències:

- ACTES DE CONCILIACIÓ, aplicables a totes les mediacions.
- ACTES DE COMUNICACIÓ, notificacions, citacions a termini i requeriments d’altres jutjats (auxili judicial, exhorts).

QUI GESTIONA EL SERVEI: Jutgessa de Pau: M. Teresa Ahicart Amigó
Jutgessa substituta: M. José López Aliaga
Secretària del Jutjat: Alicia Criado Pedregal

ENLLAÇOS PER A MÉS INFORMACIÓ: 
Web de justícia de la Generalitat
Web del Ministeri de Justícia
 

 

Qui pot ser  jutge o jutgessa de pau?

Havent presentat la sol·licitud corresponent quan s'obri el termini de presentació de candidatures, pot ser escollit jutge de pau qualsevol ciutadà espanyol, major d’edat i que no incorri en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. No és necessari tenir la llicenciatura en dret. El jutge o la jutgessa de pau del Papiol ha de residir en aquesta població. És escollit/da pel Ple municipal i nomenat/da a continuació, per la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de Catalunya. El mandat té una durada de quatre anys. 

 

Registre civil

REGISTRE CIVIL: en matèria de Registre Civil i en aplicació de la Llei 20/2011,  des del dia 29/05/2023 el Jutjat de Pau del Papiol actua com a Oficina Col·laboradora del Registre Civil de Sant Feliu de Llobregat i és competent per a tramitar l'expedient d'inscripció dels naixements, matrimonis i defuncions que tinguin lloc en aquest terme municipal, tot i que la signatura de l'assentament d'inscripció correspon a l'Encarregat del Registre de Sant Feliu i no al Jutge del Papiol.  Una altra novetat de l'aplicació d'aquesta Llei és la desaparició del Llibre de família, amb la qual cosa ja no es poden expedir nous llibres ni tampoc duplicats dels ja existents.

- NAIXEMENTS: s’ha d’inscriure a partir de les 24 hores de vida i fins els 8 dies naturals després del naixement, prorrogable a 30 dies naturals.  El tràmit d'inscripció es pot promoure directament des de l'hospital per via telemàtica. En el cas de fills matrimonials, ha de comparèixer al Jutjat el pare o la mare amb els DNI d’ambdós, informe mèdic de part (full groc que donen a l’hospital), certificat negatiu de l’hospital conforme no s'ha iniciat la tramitació, full d’estadística omplert model MNP-BEP-C (el faciliten també a l’hospital) i Llibre de família si se'n disposa o bé certificat del matrimoni. En el cas de fills no matrimonials, han de comparèixer davant el Jutjat tots dos progenitors amb la mateixa documentació excepte la que fa relació al matrimoni. El certificat de naixement estarà disponible al cap de 2-5 dies.


- MATRIMONIS: s’inscriuen tant els matrimonis religiosos celebrats a la Parròquia de Santa Eulàlia del Papiol o a l'Ermita de la Salut, com els matrimonis civils celebrats per l’Alcaldia/Regidoria de l’Ajuntament del Papiol i els celebrats pel Jutge/essa de Pau.

Qui vulgui contreure matrimoni al nostre municipi ha de demanar dia i hora de casament per email a papiol.jutjatdepau@elpapiol.cat: si és per Alcaldia, amb la Sra. M. del Mar, secretària de l’alcalde; si és per Jutjat, amb la Sra. Alícia, secretària del Jutjat de Pau, sempre preveient en quina data estarà finalitzat l’expedient de matrimoni i tenint en compte que s’han d’adaptar a les dates que estiguin disponibles a les respectives agendes. El cost en concepte d'utilització de Sala municipal per a celebrar el casament, és de 140€ d'acord amb l'Ordenança Fiscal número 25, no obstant, quan un dels contraents sigui resident al Papiol, s'estableix un coeficient reductor de la taxa del 0,50 (70€).

Si un dels dos contraients (o ambdós) resideixen al Papiol, l’expedient matrimonial es pot tramitar a aquest Jutjat de Pau (si un dels dos contraients és estranger, l’expedient s’ha de tramitar al Registre Civil de Sant Feliu de Llobregat, c/ Dalt, 10-12, Tel: 93 552 91 30 amb cita prèvia). Per al cas que el tramitin aquí, la documentació bàsica a portar per a cada un dels contraients és: DNI, certificat literal de naixement, certificat d’empadronament dels 2 darrers anys (també certificat literal del matrimoni anterior per al cas de divorciats o vidus). Un cop tingueu tota la documentació, cal enviar-la per correu electrònic a:  papiol.jutjatdepau@elpapiol.cat o a jp.elpapiol@xij.gencat.cat i demanar hora per l’inici de l’expedient de matrimoni civil.

- DEFUNCIONS: s’inscriuen exclussivament les defuncions que tinguin lloc en aquest terme municipal, independentment de quin sigui el municipi de residència del difunt; i també al revés, els ciutadans que resideixen al Papiol, però la seva defunció té lloc a un altre terme municipal (per exemple a un hospital de Barcelona), queda inscrita en aquell Registre Civil.

- Expedicions de FE DE VIDA i/o ESTAT CIVIL.

- Expedició de PARTIDES LITERALS, EN EXTRACTE o PLURILINGÜES: de naixement (també per 1a expedició de DNI), matrimoni i defunció. Actualment podem facilitar certificats d'altres jutjats, en la majoria dels casos.

 

 

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-05-2024 14:53