1614

Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Aquest tràmit permet la inscripció d'una entitat al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes. Cal complir els requisits següents:

  1. Ser una entitat sense ànim de lucre, amb seu social o subseu/delegació al terme municipal, que defensi els interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes.
     
  2. La sol·licitud ha d'anar signada per tots els càrrecs directius de l'entitat o associació.
     
  3. Per registrar una delegació d'una entitat, és necessari que tingui algun delegat representant de l'entitat i seu social al Municipi.
     
  4. En aquest cas, s'haurà de presentar certificat del Secretari/ària de l'entitat, amb el vist-i-plau del President/a, reconeixent la delegació i la seu social a la nostra ciutat/població, així com, el nomenament dels delegats/des representants.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o agrupació de persones que formin part d'una entitat, associació, club, etc. que estigui degudament inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.
 

Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

En cas que es tracti d'entitats supramunicipals, cal aportar la documentació complementària següent: Documents 9 i 10

1. Còpia compulsada dels estatuts diligenciats pel Registre General corresponent.

2. Certificat de l'òrgan de govern, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on constin la data, el lloc de l'elecció i la totalitat de les persones que el formen, amb indicació del seu càrrec, nom complet, adreça completa, telèfon i DNI (acta fundacional).

3. Còpia compulsada de la resolució d'inscripció en el Registre General corresponent.

4. Certificat emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on consti el nombre de socis que, en la data de l'emissió del certificat, té l'entitat i en què es detalli quants associats són ciutadans del municipi (només si l'entitat no és de nova creació o si s'hi han inscrit nous socis des del moment de l'acta fundacional).

5. Programa d'activitats de l'any en curs.

6. Pressupost general de l'any en curs.

7. Una fitxa certificada pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on consti l'adreça completa de la seu social de l'entitat, l'adreça (en el cas que sigui diferent) als efectes de notificacions, el telèfon, Fax, l'adreça electrònica i pàgina web propis de l'entitat.

8. Fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat.

9. Certificat de l'òrgan corresponent, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, que acrediti que es crea la delegació/subdelegació/filial/sector o nom de què es tracti, amb les atribucions i finalitats concretes que se li atorguen, en què es detallin l'adreça completa d'aquesta delegació i, si en té, telèfon, Fax, adreça electrònica i pàgina web.

10. Certificat de l'òrgan corresponent, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, amb la persona o persones que, en nom de l'entitat, poden representar-la al Municipi, en què figurin el càrrec concret, nom complet de la persona o persones, DNI, adreça completa i amb quines atribucions hi poden representar-la.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-03-2018 12:33