1686

Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Aquest tràmit permet fer el pagament de l'impost municipal en cas de transmissió d'un bé immoble (pis, local, terreny, plaça d'aparcament, etc.), ja sigui perquè s'ha venut, s'ha heretat, s'ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió.

L'impost es basa en l'increment del valor (plusvàlua) que ha tingut el terreny des que es va adquirir la propietat fins que es fa la transmissió.

L'Autoliquidació és una declaració en què l’obligat tributari comunica a l’Administració les dades necessàries per fer la liquidació del tribut i realitza, ell mateix, les operacions de qualificació i quantificació de l’import del deute tributari.

Si en lloc de l'Autoliquidació el ciutadà vol que sigui l'Administració qui practiqui la liquidació, haurà de presentar en el mateixos terminis indicats avall una instància acompanyant l'escriptura de transmissió de la propietat i és l'Ajuntament a través de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona qui practicarà la liquidació i l'enviarà per correu al domicili de l'obligat al pagament.
 Cal complir amb els següents requisits:

  • Personalment a l'OAC amb instància genèrica MD 8030.
     
  • També telemàticament a través de plataforma e-Tram.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Segons el cas els terminis de pagament són els següents: 

  • Per a la transmissió entre vius (escriptura, acta judicial, acta d'expropiació, etc.) el termini de pagament/presentació de l'escriptura de transmissió és de 30 dies hàbils a partir de la data del document públic.  
     
  • Per a la transmissió per defunció, el termini de pagament/presentació de l'escriptura d'herència és de 6 mesos des de la data de defunció prorrogables a un any si durant aquests primers 6 mesos la persona interessada presenta una sol·licitud a qualsevol registre de l'Ajuntament en la qual demani la pròrroga de 6 mesos més. La pròrroga s'entendrà concedida, si transcorregut un mes des de la petició, no hi ha resolució expressa.
Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost

D'acord amb l'establert a l'OF04, article 7.
Contra abonaré de la Diputació de Barcelona.

  • S'estableixen exempcions en els casos de dació en pagament i de procediment d'execució hipotecària.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

Còpia simple de l'escriptura de venda, acceptació d'herència, donació o altre tipus de transmissió (sentències judicials de dissolució de condomini).
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 14:31