1672

Autorització o comunicació per encendre foc

Aquest tràmit permet sol·licitar l'autorització que expedeix el Departament competent en matèria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per a fer foc. 

En el període comprès entre la 2ona quinzena de març a la 1a quinzena d'octubre, incloses, resta PROHIBIT en general encendre qualsevol tipus de foc:

 • Autorització excepcional: únicament permet encendre foc per dur a terme les activitats següents:
  • Realització de treballs apícoles en qualsevol punt del territori forestal de Catalunya.
  • Realització de treballs forestals que generen restes vegetals en període d'alt risc d'incendi forestal.
  • Focs recreatius i festes tradicionals.
  • Fer foc en terrenys forestals de Catalunya i a la franja de 500 metres que els envolta.
 • El permís s'atorgarà per un dia (només amb caràcter excepcional, i a petició de la persona sol·licitant, es pot concedir per a dos dies) i és necessari tenir l'autorització expressa del/de la propietari/propietària.
 • S'ha de demanar amb la suficient antel·lació perquè no es podrà realitzar fins a tenir l'autorització de l'autoritat competent.

En el període comprès entre la 2ona quinzena d'octubre a la 1a quinzena de març:

 • Serà necessari comunicar a l'Ajuntament la realització d'un foc per a la crema de restes vegetals procedents de l'activitat agrícola o forestal i d'altres tipus. 
 • La crema es pot fer en diversos dies per tal de no cremar grans quantitats en una sola vegada, però com a màxim el període de crema no pot superar un mes i és necessari tenir l'autorització expressa de la persona propietària de la finca. 
 • A més, si el terreny o finca es troba dins l'àmbit d'actuació del Parc Natural de Collserola, l'Ajuntament enviarà la comunicació de crema a l'autoritat competent i el foc no es pot iniciar fins a tenir el seu vistiplau.

 
Mesures Preventives:

Netejar la zona en la qual s'efectuï la crema i/o aquella en la qual s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.

La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.

La crema començarà i acabarà amb llum de dia, a excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Cal apagar el foc amarant les brases amb aigua per a després barrejar-la amb cendres i terra, fins a que deixi de fumejar.

En cas de cremes en finques colindants amb autopistes o carreteres, aquestes cremes es suspendran si la direcció del fum incideix desfavorablement en la seguretat vial.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
No té cap cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Imprès de sol·licitud per activitats amb risc d'incendi forestal (el facilitem i omplim directament a l'OAC).
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 11:43