1709

Autorització per a col·locar cartells i tanques de publicitat (rètols, banderoles, anuncis lluminosos, tendals, etc.

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització per a la col·locació d'elements publicitaris a la via pública ( rètols, banderoles, pancartes, etc.)
 Més informació

  • La instal·lació no es podrà realitzar fins l'obtenció de la llicència municipal.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Prèviament a la instal·lació de l'element publicitari.

Quan es dóna resposta?
Els permisos s'atorgaran o es denegaran en el termini d'un mes a comptar des de la presentació de la sol·licitud. El còmput d'aquest termini serà suspès:
  1. Durant els dies que la persona interessada resti pendent d'atendre el requeriment de l'Administració, per completar les dades i la documentació de la sol·licitud.
  2. Durant el termini concedit a l'interessat/ada per resoldre les deficiències del projecte.
  3. Durant els dies que transcorrin entre la notificació de la liquidació de les taxes meritades en l'expedient i el seu pagament.
Cost
  • - Taxa per llicències urbanístiques: 1,6% del pressupost d'execució de l'obra (IVA exlcòs).
  • - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 4% del pressupost d'execució de l'obra (IVA exclòs).

Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Dades identificatives de la persona interessada (física - DNI, NIE o passaport o jurídica-NIF) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  2. Documentació acreditativa de la vigència de la Llicència o autorització d'activitat corresponent de l'establiment o servei.
  3. Croquis indicant els punts o espais físics on es col·locarà la publicitat, així com les seves mides, colors i material.
  4. El tipus d'acció, mitjans publicitaris que s'utilitzarà.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 15:50