1656

Bonificacions sobre impostos, taxes i preus públics

Aquest tràmit permet sol·licitar:

 • Una bonificació de fins al 95 % de la quota íntegra de l’Impost sobre l'Increment de Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), establerta en les ordenances fiscals, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants.
   
 • Una bonificació en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), d'aplicació per a determinats casos, els quals es regulen en les ordenances fiscals. 
   
 • Una bonificació en la quota integra de l' Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), d'aplicació per a determinats casos, els quals es regulen en les ordenances fiscals.
   
 • Una bonificació en la taxa de subministrament d'aigua d'aplicació per a determinats casos, els quals es regulen en les ordenances fiscals. 
   
 • Una bonificació en la taxa de recollida d’escombraries d'aplicació per a determinats casos, els quals es regulen en les ordenances fiscals.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
El termini legal establert per resoldre és de 6 mesos en els termes de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
Per la bonificació de la quota íntegra de l'Impost sobre l'Increment de Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU): Documents 1, 2 i 3.
Per la bonificació en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI): Documents 1 i 3.
Per la bonificació en la taxa de subministrament d'aigua: Documents 1 i 3.
Per la bonificació en la taxa de recollida d'escombraries: Documents 1 i 3.
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Original i còpia de l'escriptura de la transmissió.
 3. La resta dels requisits recollits a les respectives ordenances fiscals del municipi.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 27-03-2018 14:15