1647

Comunicació prèvia d'obertura

Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei 16/2015 de simplificació i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

En el cas que de presentar la modalitat de “canvi de titularitat” no serà necessari adjuntar de nou la documentació tècnica associada.

Cal aportar la documentació complementària que s'exigeixi i complir els requisits específics.



Requisits a complir:

1.- Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia d’obres quan procedeixi

2.- L’activitat a desenvolupar ha de ser compatible amb el planejament urbanístic

3.- Disposar del projecte tècnic de l’activitat, redactat i signat per un tècnic competent, així com del certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment, signat per un tècnic competent.

4.- Disposar de les llicències, autoritzacions o concessions relatives a utilització o aprofitament de béns del domini públic, si és el cas (per exemple, guals, terrasses, etc.).

5.- Si es tracta d’establiments de comerç al detall d’aliments i begudes; restaurants i establiments de menjar; provisió de menjars preparats, bars i bars-restaurants, podeu comprovar els requisits que s’apliquen per a la vostra activitat en matèria de salut alimentària.

6.- En cas que l’activitat a desenvolupar es consideri de risc important en matèria d’incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Vegeu quadre d’activitats, columna “Informe previ en matèria d’incendis”), de forma prèvia a fer la comunicació cal:

  • Obtenir l’informe previ en matèria d’incendis.
     
  • Un cop es rebi l’informe previ en matèria d’incendis d’incendis, s’haurà de contactar amb una entitat col•laboradora de l’Administració per tal d’obtenir el certificat de comprovació favorable en matèria d’incendis.

7. Haver fet el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.



Més informació

Quan els serrveis tècnics municipals, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detectin qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posaran en coneixement de la persona titular, que disposarà del termini d’un mes per corregir-la i/o perfeccionar-la, sense perjudici del dret a presentar al·legacions en el termini de 15 dies a comptar de la notificació i de les responsabilitats a les quals s’hagués de fer front.

L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena d’una durada màxima de dos mesos, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.


Aquest procediment d’esmena té una durada màxima de dos mesos i és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment especí

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. La comunicació prèvia d'obertura es presenta quan es vol iniciar l'activitat i un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur-la a terme.

Quan es dóna resposta?
Les comunicacions prèvies presentades d'acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l'Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.
Cost
L'establert a l'Ordenança Fiscal núm. 22.
Documentació necessària?
Descripció documentació
1.- Comunicació prèvia d'obertura d'acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
  • Que en cas d'actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  • Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic
  • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.
2.- Projecte tècnic signat per un tècnic competent.
3.- Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.
4.- Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l'Ajuntament).
5.- Autorització d'abocaments d'aigües residuals a la llera pública o al mar, només en el cas que no estiguin connectades al sistema públic de sanejament.
6.- Acreditació d'haver obtingut la llicència d'obres o d'haver presentat la comunicació prèvia d'obres quan procedeixi.
7.- Acta de comprovació favorable en matèria d'incendis en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010.Mitjançant la presentació de la comunicació en el registre d'aquesta Corporació i adjuntant la documentació necessària.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-10-2022 14:52