1706

Constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal (divisió horitzontal)

Aquest tràmit permet transmetre una llicència d'obra sempre i quan els subjectes que intervenen en la transmissió de la llicència ho comuniquin per escrit a l'Ajuntament, que comprovarà si és possible la transmissió.
 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Previàment a la inscripció de la divisió horitzontal.

Quan es dóna resposta?
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud / comunicació, segons l'article 81 (ART. 86) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Cost

S'efectuarà un únic pagament corresponent a l'1,2% del valor que tingui assignada la construcció a efectes de l'impost sobre béns immobles (IBI), sempre i quan sigui inferior a les quotes màximes establertes a l'Ordenança Fiscal núm. 9.

Documentació necessària?
Descripció documentació
Dades identificatives de les persones que intervenen en la transmissió de la llicència (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la/les persona/es que la/les representi.

Document de transmissió (públic o privat).
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-11-2019 16:00