1608

Consulta, reclamació i inclusió en el cens electoral

Aquest tràmit permet la consulta, rectificació i/o inclusió en el cens electoral de les persones empadronades en el Padró Municipal d'Habitants del Papiol, i que no consten o consten amb dades errònies al cens electoral.Més informació

Per poder votar en les eleccions cal constar correctament inscrit al cens electoral. Abans de cada convocatòria electoral hi ha un període d'exposició pública de les llistes del cens que es poden consultar durant 8 dies.

Cal tenir en compte que les reclamacions fetes fora del termini establert per a reclamacions en període electoral tenen efecte per a les següents eleccions.

Només es tindran en compte les reclamacions que es refereixin a la rectificació d'errors en les dades personals, en els canvis de domicili dintre d'una mateixa circunscripció o a la no inclusió del reclamant a cap Secció del Cens de la circumscripció, tenint-hi dret. No seran tingudes en compte per a l'elecció convocada les que reflecteixin un canvi de residència d'una circumscripció a una altra realitzat amb posterioritat a la data de tancament del cens per a cada elecció, havent d'exercir el dret al vot al seu domicili anterior.Cal complir els requisits següents

  • 1. Ser major de 18 anys.
     
  • 2. Estar empadronat/da al Papiol.

Presencialment amb l'imprès "Reclamació al cens electoral" model REC-2 de l'OCE que els facilitarem a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

També es poden presentar les reclamacions a les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral corresponent o als Consulats.

Qui el pot demanar?
La persona interessada.
Quan es pot sol·licitar?

En els períodes d'exposició pública del cens que s'indiqui al Decret de convocatòria de les eleccions (durant 8 dies)

Les reclamacions que es presentin fora del termini d'exposició pública de les llistes electorals només tindran efecte per a properes eleccions.

Quan es dóna resposta?
L'Ajuntament trametrà a l'OCE les reclamacions presentades l'endemà a la finalització del termini. La DPOCE resoldrà les reclamacions presentades en un termini de TRES DIES i ordenarà les rectificacions pertinents.
Cost
No té cap cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE).

2. En el cas de rectificacions de dades personals, qualsevol document que acrediti la modificació.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-03-2018 10:34