1651

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.

Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a aquesta declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.Cal complir els requisits següents:

  • Mitjançant la presentació de la comunicació en el registre d'aquesta Corporació.
     
  • Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment.
     
  • Haver obtingut la llicència d’activitat de l’establiment si està subjecte a aquest règim.

Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica titular d'una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Quan es pot sol·licitar?

Abans de l'inici de l'activitat si l'establiment està subjecte a llicència.
S'ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l'establiment si està subjecte a algun d'aquests règims.

Quan es dóna resposta?
No hi ha resolució.
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d'acord amb el model normalitzat.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Per Internet
Emplenar el formulari
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-10-2022 14:57