1711

Devolució de fiances o dipòsits

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució de fiances o dipòsits que l'Ajuntament estableix en el moment de la concessió d’una llicència d'obres. Aquests dipòsits són retinguts mentre dura l’obra i, són retornats un cop fetes les comprovacions pertinents per part de l'Ajuntament.
 Cal complir amb els següents requisits:

 • Haver finalitzat l'obra.
   
 • Mitjançant la presentació de la sol·licitud en el registre d'aquesta Corporació i adjuntant la documentació necessària.
   
 • Quan la llicència urbanística o la comunicació prèvia d’obres no emparen expressament les obres o instal·lacions de l’activitat comunicada.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Un cop finalitzada l'obra.

Quan es dóna resposta?
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Justificació documental de la correcta gestió dels residus.
 3. Certificació del facultatiu director que acrediti el finiment de les obres.
 4. Imprès de comunicació de dades bancàries validat per l'entitat, per a realitzar la transferència bancàrica (Model normalitzat).
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 11-10-2022 16:00