1687

Devolució d'ingressos indeguts

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts realitzats en motiu de les obligacions tributàries o del pagament de sancions. Així mateix, quan la persona obligada consideri que la presentació d'una Autoliquidació ha donat lloc a un ingrés indegut pot instar la seva rectificació per tal d'obtenir la devolució d'aquest ingrés.
 Cal complir amb els següents requisits:

 1. Presencialment a l'OAC amb l'imprés: "Sol·licitud de devolució genèrica" de la Diputació que aquí els facilitarem.
 2. S'ha d'haver produït un ingrés indegut, ja sigui per qualsevol de les causes següents:
 • Haver realitzat un ingrés superior a l'obligació tributària.
 • Haver realitzat un pagament per duplicat.
 • Haver ingressat quantitats corresponents a deutes o sancions tributàries una vegada transcorreguts els terminis de prescripció.
 • Reducció del valor cadastral d'un immoble amb efectes retroactius.
 • Concórrer altres causes establertes per la normativa tributària corresponent.

 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. El dret a sol·licitar la devolució d'ingressos indeguts prescriu als 4 anys des de la data de l'ingrés indegut.

Quan es dóna resposta?
La sol·licitud de devolució s'ha de resoldre en el termini de sis mesos comptats des de la seva presentació.
Cost
No té cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona interessada titular del tribut (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Rebut original del què es sol·licita la devolució. En cas que es tracti de pagament duplicat caldrà aportar els dos rebuts originals.
 3. Altre documentació que acrediti el dret a la devolució, si s'escau.
 4. Facilitar un número de compte bancari a nom del titular del tribut per rebre la devolució. Si és persona diferent, es sol·licita autorització de la persona titular del tribut mostrant la seva conformitat.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 13:56