1612

Inscripció de defunció al registre civil

Aquest tràmit és el mitjà pel qual es dóna fe de la mort d'una persona (data, hora i lloc on s'ha esdevingut, entre d'altres dades). La mort té efectes civils des de que es produeix, però per al seu ple reconeixement és necessària la inscripció al Registre Civil.

Aquest Registre comunica d'ofici la baixa del difunt al Padró d'habitants del municipi que correspongui, a través de l'INE.

Una vegada inscrita la defunció al Registre Civil, ja es poden expedir de forma gratuïta els certificats de defunció necessaris per efectuar diferents tràmits: a la Seguretat Social, al banc, asegurances, etc. Més informacions

Juntament amb la inscripció de la defunció s'expedeix la llicència per a l'enterrament.
La inscripció de defunció es considera legalment urgent i són hàbils tots els dies i hores de l'any per practicar-la.Cal complir els següents requeriments

Que hagin transcorregut 24 hores des de la defunció.

Qui el pot demanar?
Els agents funeraris, en representació de la família, són els encarregats de fer aquest tràmit davant del Registre Civil.
Quan es pot sol·licitar?

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert, la inscripció de la defunció es fa de forma immediata dins l'horari de Jutjat, o bé el primer dia hàbil següent.

Quan es dóna resposta?
Cost
No té cap cost.
Documentació necessària?
Descripció documentació
  1. Certificat mèdic de defunció model CMD-BED-C, que incorpora el Butlletí Estadístic de defunció, o l'ordre judicial d'inscripció.
  2. En el cas de mort natural, la declaració de la mort en formulari normalitzat color blau i que ha d'incloure les dades del difunt i de la defunció:

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
En dies laborables: a l'Oficina Col·laboradora de Registre Civil del Papiol (edifici Ajuntament). En dies festius/vacacionals: a l'Oficinal General del Registre Civil de Sant Feliu de Llobregat
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-06-2023 11:36