1617

Inscripció de matrimoni al registre civil

Aquest tràmit permet la inscripció i dóna fe de l'acte del matrimoni i de la data, hora i lloc en què es contreu. És el mitjà de prova conforme s'ha realitzat el matrimoni, i és el títol que legitima l'estat civil de casat. El matrimoni produeix efectes civils des de la seva celebració, i per al ple reconeixement d'aquests drets cal que estigui inscrit al Registre Civil. Matrimoni religiós :

Els cònyuges han de presentar al Jutjat de Pau del Papiol la certificació eclesiàstica que expressarà les circumstàncies exigides per la legislació, per tal que el Registre Civil faci la inscripció.Matrimoni civil celebrat al Jutjat o Ajuntament:

L'acta de celebració de matrimoni civil és la que serveix per a la inscripció, que es farà d'ofici i serà signada per l'encarregat del Registre Civil.

NOTA: A partir del dia 29 de maig de 2023, l'Oficina Col·laboradora de Registre Civil del Papiol (i les de tot el partit judicial de Sant Feliu de Llobregat) no expedeix nous llibres de família, d'acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 20/2011 de 21 de juliol, del registre civil (LRC 2011), així com tampoc duplicats dels ja existents.Més informació:

Requisits: Haver contret matrimoni dins el terme municipal del Papiol.

Una vegada inscrit l'acte del casament, ja es poden expedir de forma gratuïta els certificats literals de matrimoni si es necessiten per efectuar algun tràmit.

Qui el pot demanar?
Les persones interessades.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any, dins l'horari de Jutjat: dimarts i divendres de 11,00 a 13,00 hores

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
La inscripció en si no té cap cost. No obstant, la celebració del casament, si es fa a través d'Alcaldia o Jutjat fent ús de les estances municipals, té unes taxes regulades a l'Ordenança Fiscal 25.
Documentació necessària?
Descripció documentació
Document acreditatiu en vigor de les persones interessades (DNI, NIE, passaport, permís de residència) i l'acte de matrimoni eclesiàstic en el cas de matrimoni religiós.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Presencialment per part dels nuvis.
Correu electrònic
Iniciar el tràmit per correu electrònic
S'ha de trametre per correu electrònic...
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-11-2023 10:48