1710

Llicència de la primera utilització i ocupació i retorn d'avals

La comunicació de primera ocupació o utilització acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència d'obres. Estan subjectes a aquesta comunicació les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de modificació substancial o d'ampliació, quan per a l'autorització de les obres s'hagi exigit un projecte.
 Més informació

En el cas de les comunicacions de primera ocupació de l'urbanització del Trull i d'acord amb l'Estudi de Detall, els propietaris hauran de plantar l'arbrat, i no es retornaran els avals fins que les obres estiguin plenament executades.

Qui el pot demanar?

La persona interessada (promotor/a, propietari/ària de la finca o llogater/a) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. Dins el mes següent a la data d'acabament de les obres. A aquest efecte, es considera la data del certificat final d'obra.

Quan es dóna resposta?
Cost

La taxa serà la resultant d'aplicar el 0,2% al pressupost d'execució material de l'obra (Ordenança Fiscal núm. 5)

Documentació necessària?
Descripció documentació
Primeres ocupacions
  Certificat final d'obra.
  Certificat correcte gestió residus.
  Llibre d'ús i manteniment (en el cas de nos estar incorporat la projecte) en format digital.
  Justificació de la presentació del model 902 del cadastre.
  NIF del constructor.
  Certificat del control de qualitat.
  Fotografies generals exteriors de l'obra finalitzada.
  Còpies dels butlletins de les instal·lacions executades.
  Model MD5096 de devolució d'avals, en cas de tenir-los dipositats a l'Ajuntament.
  Declaració responsable (model normalitzat) MD8024 amb els següents extrems:
   Tinença del certificat energètic de l'immoble de referència.
   Data d'acabament de les obres.
   Correcte funcionament del sistema energètic per tal de complir el % d'energia renovable de demanda energètica d'ACS, en cas de ser necessària la seva instal·lació.
   Contractació del manteniment del sistema energètic per tal de complir el % d'energia renovable de demanda energètica d'ACS, en cas de ser necessària la seva instal·lació.
   Execució de les obres d'acord a les condicions del corresponent títol habilitant.
   Que no s'han malmès elements urbans o en cas contrari han estat reparats correctament.
  En el cas que els documents tècnics no estiguin visats, s'haurà de presentar la declaració responsable d'obres particulars signada pels tècnic/s responsable/s i per la persona interessada que presenta la documentació (model normalitzat) MD 8022.
  Si durant l'execució de l'obra s'haguessin produït variacions de detall respecte el projecte aprovat, s'hauran d'aportar els plànols i la memòria de les modificacions.
  Si durant l'execució de l'obra s'haguessin produït variacions substancials que no afectin els paràmetres urbanístics respecte el projecte aprovat, s'hauran d'aportar els plànols i la memòria de les modificacions signades per l'arquitecte i visades.

Primeres ocupacions piscines
  Certificat final d'obra.
  Certificat correcte gestió residus.
  Llibre d'ús i manteniment (en el cas de nos estar incorporat la projecte) en format digital.
  Justificació de la presentació del model 902 del cadastre.
  NIF del constructor.
  Certificat del control de qualitat.
  Fotografies generals exteriors de l'obra finalitzada.
  Còpies dels butlletins de les instal·lacions executades o certificat de la Direcció Facultativa conforme les instal·lacions compleixen amb la normativa sectorial corresponent.
  Model MD5096 de devolució d'avals, en cas de tenir-los dipositats a l'Ajuntament.
  Declaració responsable (model normalitzat) MD8024 amb els següents extrems:
   Data d'acabament de les obres.
   Execució de les obres d'acord a les condicions del corresponent títol habilitant.
   Que no s'han malmès elements urbans o en cas contrari han estat reparats correctament.
  En el cas que els documents tècnics no estiguin visats, s'haurà de presentar la declaració responsable d'obres particulars signada pels tècnic/s responsable/s i per la persona interessada que presenta la documentació (model normalitzat) MD 8022.
  Si durant l'execució de l'obra s'haguessin produït variacions de detall respecte el projecte aprovat, s'hauran d'aportar els plànols i la memòria de les modificacions.
  Si durant l'execució de l'obra s'haguessin produït variacions substancials que no afectin els paràmetres urbanístics respecte el projecte aprovat, s'hauran d'aportar els plànols i la memòria de les modificacions signades per l'arquitecte i visades.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2020 15:53