1625

Modificació / baixa en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

 • Aquest tràmit permet a les entitats inscrites notificar al registre les modificacions produïdes en les dades registrades durant el mes següent a què aquestes es produeixin.
   
 • L'Ajuntament podrà requerir-los, a fi i efecte de conèixer el funcionament de les associacions, el pressupost i el programa d'activitat anual.
   
 • Quan l'entitat deixa de funcionar cal notificar la seva baixa al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes de l'Ajuntament, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de Generalitat de Catalunya i als altres registre públics on constin.
   


Cal complir amb els següents requisits

 1. La sol·licitud ha d'anar signada per tots els càrrecs directius de l'entitat o associació.
   
 2. La baixa o modificació s'ha de realitzar també a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat o a altres registres públics.

Qui el pot demanar?
La persona que representi legalment a l'entitat o associació.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
1. Documentació acreditativa de les modificacions de les dades (original i còpia).

2. Estatuts de l'entitat o associació en cas de modificació dels estatuts (original).

3. Certificat de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques o d'altres registres públics (o l' extracte de l'assemblea on s'ha decidit la dissolució)- signat pel Secretari/ària amb el vist-i-plau del President/a (original i còpia).
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-04-2018 14:40