1692

Pagament de multes de trànsit

Aquest tràmit permet fer l'abonament de l’import de la denúncia o sanció ferma per infracció de la normativa de circulació.

En el cas de la notificació de la denúncia, el pagament, amb reducció, dins el termini establert a la mateixa comporta la renúncia a formular al·legacions i només es podrà recórrer davant la jurisdicció contenciós administrativa en el termini de dos mesos a partir del pagament, llevat que es tracti de les infraccions previstes als articles 11,1 a), 77 h), n), ñ), o) p) i r) del RD legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any, quan es notifica la sanció econòmica i en els terminis establerts en la mateixa.


Termini sol·licitud:
El termini de pagament voluntari és el que es determina en la pròpia denúncia, notificació de denúncia o notificació de sanció.

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost
Amb targeta bancària, al telèfon 93 202 98 02. Internet, amb targeta bancària o banca online.
Documentació necessària?
Descripció documentació
  • - Número d'expedient sancionador.
  • - Matrícula vehicle denunciat
  • - DNI o NIF del titular del vehicle.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 14:54