1671

Permís d'armes d'aire o gas comprimit (4a categoria) i armes utilitzables en activitats lúdico-esportives (airsoft i paintball)

Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l'ús i tinença d’armes d'aire o gas comprimit i les utilitzades en activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball.

És a dir, armes de 4a categoria, tant del tipus A (carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes, armes usades en activitats lúdico-esportives de tir automàtic) com del tipus B (carrabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilables a escopetes, armes usades en activitats lúdico-esportives accionades per motlles de tir automàtic).

 • Les targetes d'armes seran concedides i retirades pels Alcaldes dels municipis on es trobin residint els sol·licitants, prèvia consideració de la conducta i antecedents del mateixos.
   
 • La seva validesa quedarà limitada als respectius termes municipals.
   
 • Les armes incloses a la categoria 4a, 2, es documenten en targeta B, número il·limitat i validesa permanent. En aquest cas quan el número d'armes sigui superior a 6 l'interessat podrà ser titular de més d'una targeta.
   
 • Les armes incloses a la categoria 4a, 1, es documenten en targeta A, només es podran documentar 6 per targeta, amb una validesa de 5 anys.
   
 • Es podrán autoritzar fins a sis armes.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any. A partir de la data de compra de l'arma.

Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Cost
Ordenança Fiscal 15, epígraf 5
Contra abonaré de la Diputació de Barcelona, al qual s'estableixen diverses formes de pagament: entitat bancària, telèfon, internet, un cop aprovada el permís.
Documentació necessària?
Descripció documentació
 • Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4 i 5
 • Per a menors d'entre 14 i 18 anys: Document 6 1. Dades identificatives de la persona sol·licitant (per a les persones de nacionalitat espanyola ha de ser l'original i fotocòpia de DNI, passaport o autorització de conducció i per a les persones estrangeres l'original i fotocòpia de passaport o de la targeta de residència).
 2. Volant d'empadronament.
 3. Factura de compra de l'arma (o document que justifiqui l'adquisició pacífica: compravenda, donació).
 4. Fotocòpia de la documentació tècnica de l'arma, que ha d'especificar-ne el número d'identificació i les característiques tècniques.
 5. Imprès de targeta d'armes que es pot adquirir als estancs o a la mateixa armeria (3 targetes).
 6. Autorització escrita del pare, la mare o la tutoria del menor (model 8098), en cas de menors entre 14 i 18 anys.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 10:55