1676

Permís o renovació del permís d'abocament d'aigües residuals per empreses instal·lades al municipi

Aquest tràmit permet obtenir o renovar el permís que faculta als usuaris/usuàries no domèstics per realitzar abocaments d'aigües residuals als sistemes públics de sanejament en les condicions que s'hi estableixin i segons la normativa vigent en matèria d'aigües residuals.

S'entén per usuaris i usuàries no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D, i E de la classificació catalana d'activitats econòmiques, o sigui potencialment contaminant o generin abocaments superiors a 6.000 m3/any.

És una llicència que tramita l'Àrea Metropolitana de Barcelona, on l'Ajuntament resolt en funció de l'informe integrat.
 Cal complir amb els següents requisits:

Mitjançant la presentació de la sol·licitud en el registre d'aquesta Corporació i adjuntant la documentació necessària.

Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Cost
Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Fitxa tècnica del permís d'abocament on constin les dades següents: nom, domicili social, adreça de l'establiment, telèfon, districte postal, localitat, NIF.
 3. Característiques de l'activitat o activitat, cabals d'aigües residuals a abocar en m3/any i m3/dia i nom de l'EDAR on es tractaran les aigües residuals.
 4. Projecte tècnic de legalització d'obres que s'haurà de presentar per triplicat i que inclourà:
  - Antecedents.
  - Memòria descriptiva.
  - Memòria tècnica de les instal·lacions de tractament.
  - Pla d'autoprotecció del sistema d'acord amb la legislació sectorial aplicable.
 5. Autorització expressa de la propietat dels esmentats terrenys.
 6. Estudi d'avaluació dels efectes mediambientals que inclourà l'avaluació de les condicions hidrogeològiques de la zona afectada, eventual poder depurador del sòl i del subsòl i riscos de contaminació. També hi haurà de constar la proximitat de captació.
 7. Fotocòpia del permís que es vol renovar.
Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-03-2018 12:15