1717

Petició de distintiu o plaça d'aparcament a la via pública per a persones amb mobilitat reduïda

Aquest tràmit permet obtenir una reserva d'estacionament de vehicles o la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

L'estacionament pot ser pròxim al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi. La targeta és personal i intransferible, i dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que transporta el titular de la targeta a qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el que estableixin les ordenances municipals.

Les targetes d'aparcament les tramiten els Serveis Socials i les gestions de les places d'aparcament l'OAC.

Hi ha tres modalitats:

 • Targeta / plaça d'aparcament per a persones conductores.
 • Targeta / plaça d'aparcament per a persones no conductores.
 • Targeta / plaça d'aparcament per a transport col·lectiu. 
   


Requisits per tramitar la modalitat "Persona conductor/a"

 • Per sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament:
  • - Tenir més de 18 anys.
  • - Superar el barem de mobilitat. 
  • - Tenir el permís de conduir.
 • Per sol·licitar la plaça d'aparcament:
  • - Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular conductor/a".

 

Requisits per tramitar la modalitat "Persona no conductor/a"

 • Per sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament:
  • - Persones majors de 3 anys que superin el barem de mobilitat.
  • - Infants menors de 3 anys pluridiscapacitats que depenen d’aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.
  • - Persones amb una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
 • Per sol·licitar la plaça d'aparcament:
  • - Ser titular de la targeta d'aparcament per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, identificat com a "Titular no conductor/a"
  • - El titular ha de ser menor de 18 anys, o si és més gran, ha de tenir un grau de discapacitat igual o superior al 65%, d'acord amb l'establert a l'article 3.5 del Decret 97/2002.


Requisits per tramitar la modalitat "Transport col·lectiu"

 • Per sol·licitar el distintiu de permissibilitat d'aparcament:
  • - Cal ser persones físiques o jurídiques titulars de vehicles adaptats destinats al transport col·lectiu exclusiu de persones amb disminució que superin el barem de mobilitat.
 • Per sol·licitar la plaça d'aparcament:
  • - Ser titular de la targeta d'aparcament de transport col·lectiu. 

 

Tràmit pas a pas:
 

Targeta d'aparcament:

 • 1. Demanar cita a Serveis Socials per valoració del cas.
 • 2. Si procedeix, emisió de la tarjeta i entrega de la mateixa a Serveis Socials.

Plaça d'aparcament:

 • 1. En el cas que la persona gaudeixi de tarjeta d'aparcament, farà la petició de la plaça d'aparcament mitjaçant instància presentada a l'OAC.
 • 2. Comunicació per escrit de l'atorgament o denegació de la mateixa.

Qui el pot demanar?

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.
 

Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Cost

Sense cost.

Documentació necessària?
Descripció documentació
 1. Dades identificatives de la persona amb discapacitat o mobilitat reduïda (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Certificat de discapacitat en el que hi consti la mobilitat reduïda(emès per l'ICASS). En el cas de sol·licitar plaça d'aparcament hi ha de constar el grau i el barem de mobilitat reduïda.
 3. Permís de circulació del vehicle.
 4. Permís de conducció.
 5. Fitxa tècnica del vehicle.
 6. Volant d'empadronament del sol·licitant (i del conductor del vehicle si no és la mateixa persona).
 7. Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Com iniciar el tràmit?
Presencialment
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-03-2018 13:27